EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Foto: TT

Ge inte EU mer makt

Det år­liga tal, som trots att EU inte har en pre­si­dent och inte är nå­gon stat kal­las ”sta­te of the uni­on-tal”, som kom­mis­sions­ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker höll in­ne­höll som väntat en hel del för­slag om att ge EU stör­re makt. Ändå be­römde Junc­ker sin kom­mis­sion för att ha ”läm­nat till­ba­ka” viss makt till med­lems­länderna.
Det mest dra­ma­tiska för­slaget som skul­le ge kom­mis­sionen ett av­görande maktövertag, var att Junc­ker vill att kom­mis­sionens ord­fö­ran­de ock­så ska vara ord­fö­ran­de för ländernas stats- och re­ger­ings­chefer i rådet. Den ny­li­gen in­fö­rda posten som per­ma­nent råds­ord­fö­ran­de skul­le allt­så över­fö­ras till kom­mis­sions­ord­fö­ran­den.
Det vore fel väg att gå. Rådet och kom­mis­sionen har ända se­dan EU:s start ba­lan­serat var­and­ra (på senare tid med par­la­mentet som tred­je makt­cent­rum). En ge­men­sam ord­fö­ran­de skul­le rubba den­na ba­lans och ge den över­stat­liga kom­mis­sionen allt­för stor makt.
Ett an­nat kon­tro­ver­si­ellt för­slag var att ändra be­sluts­ord­ningen så att be­slut om skatter ska tas ge­nom ma­jo­ri­tets­be­slut istäl­let för en­häl­ligt. Det kan ske ge­nom att kritiserade un­dan­tags­be­stäm­mel­sen (passarellen) i för­draget skul­le ut­nyttjas för förs­ta gången.
Det är ock­så olämp­ligt. Be­skattning av med­bor­ga­rna ska vara kvar som na­tio­nellt be­sluts­om­rå­de, och de har­mo­ni­se­ringar som gjorts av ex­em­pel­vis momsen bör fort­satt be­slutas ge­nom att alla länder enas.
Att Junc­ker ar­gu­men­terade för fort­satt ut­vidgning på väst­ra Bal­kan var po­si­tivt och helt i lin­je med den tra­di­tio­nella svens­ka lin­jen. Li­ka­så var det bra att han mar­kerade mot Tur­ki­ets kliv bort från EU:s vär­der­ingar men sam­ti­digt sträckte ut handen till Tur­ki­ets folk och till dem som vill ar­beta för ”våra vär­der­ingar”. Den pi­len träffar nog Erdogan på rätt sätt.
Som hel­het var det ett gans­ka för­väntat tal, där Junc­ker be­römde EU för fram­steg, till ex­em­pel läg­re ar­bets­lös­het än på tio år, och fö­re­slog tätare in­teg­ra­tion.
Men ännu mer makt bör kom­mis­sionen inte få.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×