Fler pen­sio­närer i va­let på­verkar par­tiernas po­li­tik

Pen­sio­närerna blir fler och förs­ta­gångs­väl­ja­rna fär­re i näs­ta års val, med­delade SCB här­om­da­gen. Ald­rig ti­digare har an­delen pen­sio­närer i val­mans­kåren varit så hög, 27,5 pro­cent.
Visst säger sig par­tierna ba­sera sin po­li­tik på en ideo­lo­gi, men väl­ja­rnas in­tres­sen spe­lar ock­så in. Det vi­sar om inte an­nat flera par­tiers ut­spel om läg­re skatt för pen­sio­närer.
I tis­dags gick Cen­ter­par­ti­et ut på mor­gonen, in­nan Ste­fan Löfven skul­le läsa upp sin re­ger­ings­de­kla­ra­tion, med att par­tiet nu vill sän­ka skat­ten för pen­sio­närerna, mest för dem som har lägst pen­sion, med to­talt 4,6 mil­jarder. Näs­tan 300 kro­nor i må­naden för en pen­sio­när med 14 000 kro­nor i pen­sion blir det. Dess­utom ska ga­ran­ti­pen­sionen höjas.
I går kontrade re­ger­ingen. På ett PRO.-möte lovade stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson att sän­ka pen­sio­närernas skatt med 4,4 mil­jarder. Det in­ne­bär en för­dubbling av det för­slag som pre­sen­terades i vå­ras. 2020 ska hela ”pen­sio­närs­skat­ten” vara bor­ta.
Ti­digare har KD gått ut med mål­sätt­ningen att helt av­skaffa skill­naden i be­skattning mel­lan lön­ta­ga­re och pen­sio­närer, tvärt­emot grund­tan­ken när Alliansen in­fö­rde jobb­skat­te­av­draget.
Det finns mån­ga pen­sio­närer som har så låg pen­sion att de har svårt att klara ekonomin. Så att sän­ka skat­ten är inte alls fel.
Men att för­slagen nu inte har med an­talet pen­sio­närer att göra ska man inte tro. De äld­res röster be­hövs.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Betalar du tv-licens?

Loading ... Loading ...

Tv

×