Karin Perers (C), ordförande för kyrkomötet. Foto: TT

Gär­na po­li­ti­ker i kyr­kan

Om en vec­ka är det kyr­ko­val. Även se­dan kyr­kan skildes från staten or­dnar Svenska kyr­kan all­männa val till sina be­slutande or­gan.
Kyr­ko­valet hand­lar inte om re­li­gi­onen. Den for­mas och förs ut av präster, bis­kopar och är­ke­bis­kopen. Det är inte kyr­ko­råden el­ler stifts­full­mäk­tige som be­stämmer om kyr­kan ska för­kunna att Jesus föddes ge­nom jung­fru­föd­sel el­ler inte.
Där­emot väljer med­lemmarna i Svenska kyr­kan vil­ka som ska råda över för­samlingens verk­sam­het, mu­sik­guds­tjänster, dia­ko­ni­verk­sam­heten, för­sam­lings­af­tnar och kan­ske en öp­pen för­sko­la. Själv­fal­let i sam­råd med kyr­ko­her­den. Det är den de­mo­kra­tiska tra­di­tion som finns i den pro­te­stan­tiska del­en av kris­ten­heten. På­ven be­stämmer inte, utan till stor del styr för­sam­lingarna sig själva ge­nom lek­männen/för­sam­lings­med­lemmarna.
I va­len till kyr­ko­full­mäk­tige lik­som till stifts­full­mäk­tige och kyr­ko­mö­te har det länge varit en blan­dning av riks­dags­par­tierna och sär­skilda kyr­ko­po­li­tiska par­tier som ställt upp lis­tor i va­len. Det har ga­ran­terat att de för­tro­en­de­valda haft er­fa­ren­het av hur be­sluts­fat­tan­de fun­gerar och av mö­tes­tek­nik. Dess­utom har det ga­ran­terat en rim­lig bredd i be­sluts­fat­tan­det. Inte bara de mest re­li­gi­ösa och kyrk­ligt ak­tiva har fått del­ta i be­sluten.
På senare tid har de par­tier som inte sam­ti­digt är ak­tiva i den världs­liga po­li­tiken allt­mer hög­ljutt pro­te­sterat mot att riks­dags­par­tierna ak­ti­verar sig i kyr­ko­valen. Det gör näs­tan alla, an­tin­gen som Cen­ter­par­ti­et och Socialdemokraterna som par­tier el­ler som L, MP, KD och V ge­nom att ha bil­dat sär­skilda par­tier med namn som Väns­tern i Svenska kyr­kan.
Det är lika he­der­värt att stå för sin ideo­lo­gi i kyr­ko­po­li­tiska sam­man­hang som att göm­ma sig bak­om en all­män be­teck­ning som Fri­mo­dig kyr­ka el­ler Öp­pen kyr­ka. Båda typerna av par­tier be­hövs för att ut­veckla Svenska kyr­kan som bred folk­kyr­ka för alla. Ak­tiva po­li­ti­ker med in­tres­se för kyr­kan ska inte stängas ute.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×