Tekniker klättrar ombord på ubåten Nautilus. Foto: Johan Nilsson / TT
Per­so­nal ar­betade med att pum­pa ut vat­tnet ur ubåten Nau­ti­lus på sön­dags­mor­gonen ef­ter att den lastats om­bord på en last­bil. Ubåten lyf­tes i land i Fri­hamnen i Kö­pen­hamn och skall un­der­sökas vi­dare av kri­mi­nal­tek­niker. Foto: Jo­han Nilsson / TT

Dansk po­lis: Nau­ti­lus var tom

Kö­pen­hamn Dansk po­lis upp­ger nu att ubåten Nau­ti­lus, som sjönk un­der fre­dagen, var tom när den kri­mi­nal­tek­niska un­der­sökningen ge­nom­fö­rdes på sön­dags­för­mid­dagen.
Den svens­ka jour­na­listen Kim Wall söks fort­farande av po­lisen.

Detta har hänt:
– Klockan 03.39 på fredagsnatten larmades dansk polisen om en misstänkt sjöolycka sedan de hemmabyggda ubåten Nautilus inte återvänt efter en tur. Nautilus ska ha lämnat hamn med kaptenen Peter Madsen och en svensk journalist.

– Under fredagsförmiddagen hittades ubåten i Öresund. Plötsligt sjönk den snabbt och kaptenen räddades.

– Samma dag greps kaptenen misstänkt för att ha orsakat svenska journalisten Kim Walls död. Peter Madsen nekar och uppger att han släppt av kvinnan vid Refshaleøen vid 22.30-tiden kvällen innan. Polisen går ut med en efterlysning av kvinnan.

– Under lördagen häktas ubåtskaptenen misstänkt för att ha orsakat den 30-åriga kvinnans död.

– Samma dag bärgas ubåten och transporteras in till land. Den anländer till Nordhamnen vid 22.30-tiden.
Under söndagsmorgonen undersöktes ubåten av tekniker. Polis ska då ha konstaterat att den var tom.

Källa: Dansk polis

Un­der lör­dagen kun­de den pri­vat­byggda ubåten bärgas och senare un­der natten mot sön­dag fö­ras in till land.
Sam­ti­digt hölls ock­så en häkt­nings­för­hand­ling mot ubåtens äga­re Peter Madsen som miss­tänks för att ”av oaktsamhet” ha orsakat 30-åriga Kim Walls död.

På lör­dags­ef­ter­mid­dagen häktades Madsen på 24 dagar. För­handlingen hölls bak­om stängda dörrar och Peter Madsen nekades uttala sig för pressen. Han för­nekar dock brott.
U-båten har fö­rts in till Nord­hamnen i Kö­pen­hamn där den un­der sön­dags­mor­gonen tömdes på vat­ten och ge­nom­gick en kri­mi­nal­tek­nisk un­der­sökning.
U-båten, som är nä­rmare 18 me­ter lång och väger över 30 ton står nu utan­för en bygg­nad. Den skul­le egent­li­gen ha un­der­sökts in­om­hus men det gick inte att få den un­der tak.

Ex­perten och före det­ta kri­mi­nal­kom­mis­sa­rien på dans­ka po­lisen, Kurt Kragh, säger till dans­ka Ek­stra­bla­det att det kan finnas spår av brott i ubåten om dess inre är in­takt.
Men det gäller att jobba snabbt för att und­vika att vat­tnet för­stör even­tu­ella bio­lo­giska spår.

Strax in­nan lunch på sön­dagen rap­por­terar flera dans­ka me­di­er att ubåten var tom när tek­nikerna gick in.
Jens Möller på dans­ka po­lisen säger på en press­kon­fe­rens att det kommer gå nå­gra dagar in­nan man har ett re­sul­tat av un­der­sökningen.
– Vi ut­för ock­så en ob­ser­va­tion från luften. Dess­utom upp­muntrar vi seg­la­re att segla för­bi de saker som är i vat­tnet. Tro inte att det är skräp, säger Jens Møller.
Han säger ock­så att det verkar ha varit en med­ve­ten hand­ling att sän­ka ubåten.
Dansk po­lis ef­ter­lyser ock­så vitt­nen som kan ha sett Kim Wall el­ler vet nå­got mer om hen­nes för­svinnande.
Peter Madsen har hela ti­den hävdat att han re­dan på tors­dags­kvällen släppte av hen­ne på land i Kö­pen­hamn, men se­dan dess har in­gen lyc­kats få kon­takt med hen­ne.

Detta har hänt:
– Klockan 03.39 på fredagsnatten larmades dansk polisen om en misstänkt sjöolycka sedan de hemmabyggda ubåten Nautilus inte återvänt efter en tur. Nautilus ska ha lämnat hamn med kaptenen Peter Madsen och en svensk journalist.

– Under fredagsförmiddagen hittades ubåten i Öresund. Plötsligt sjönk den snabbt och kaptenen räddades.

– Samma dag greps kaptenen misstänkt för att ha orsakat svenska journalisten Kim Walls död. Peter Madsen nekar och uppger att han släppt av kvinnan vid Refshaleøen vid 22.30-tiden kvällen innan. Polisen går ut med en efterlysning av kvinnan.

– Under lördagen häktas ubåtskaptenen misstänkt för att ha orsakat den 30-åriga kvinnans död.

– Samma dag bärgas ubåten och transporteras in till land. Den anländer till Nordhamnen vid 22.30-tiden.
Under söndagsmorgonen undersöktes ubåten av tekniker. Polis ska då ha konstaterat att den var tom.

Källa: Dansk polis

Läs mer:

Nyhetsbrev

×