All vård måste ha hög kva­li­tet. Med val­fri­het kan oli­ka be­hov till­go­do­s­es och den to­tala kva­li­teten bli bätt­re. Foto: TT

Val­fri­het bi­drar till kva­li­tet

Alla män­ni­skors lika rätt och vär­de är grunden för Cen­ter­par­ti­ets när­od­lade po­li­tik. Vi tror på var­je män­ni­skas rätt och för­må­ga att själv for­ma sin egen fram­tid. Nå­got som ock­så ska av­speglas i möj­lig­heterna till att få fritt välja vård­gi­va­re inom sjuk­vården.
Den of­fent­ligt fi­nan­sierade väl­färden ska vara av hög kva­li­tet, jäm­lik och jäm­ställd samt vara till­gäng­lig för alla i hela landet.
För oss är det po­si­tivt att både fö­re­tag, of­fent­liga in­sti­tu­tioner och ci­vil­sam­häl­let är med och ut­vecklar väl­färden.
 

Oav­sett vem som ut­för den of­fent­ligt fi­nan­sierade väl­färden måste be­rörda in­di­viders be­hov och val­fri­het stå i cent­rum. Ge­nom den dy­na­mik som mån­ga oli­ka ut­fö­ra­re ska­par kan så­väl of­fent­ligt som ide­ellt och pri­vat dri­vna verk­sam­heter ut­vecklas och bi­dra till att skapa ökad in­no­va­tion, ef­fek­ti­vi­tet och kva­li­tet.
Det ska­par en ännu bätt­re vård för våra pa­ti­enter och ger dem möj­lig­heten att själva kun­na välja ut­fö­ra­re ut­ifrån sina egna be­hov och öns­ke­mål.
Det ska­par ock­så en mer at­trak­tiv ar­bets­mark­nad med fler kar­ri­är­vägar och ar­bets­gi­va­re att välja på, vil­ket för­bättrar för­ut­sätt­ningarna för med­ar­be­ta­re att ut­vecklas. 

Ty­värr har vi den senaste ti­den sett åter­kommande ex­em­pel på hur S- och MP-re­ger­ingen för­söker för­hindra val­fri­heten.
Ett ex­em­pel är ge­nom att dri­va ige­nom den så kallade Ree­pa­lu-ut­redningen och in­fö­ra ett vinst­tak för pri­vata ak­törer inom bland an­nat sjuk­vården.
Även det röd­gröna sty­ret i Re­gion Skå­ne har gång på gång agerat för att för­sämra val­fri­heten för skå­ningen. Ex­em­pel­vis ge­nom att ta bort vård­valet för mul­ti­mo­dal smärt­be­hand­ling och åter­fö­ra rygg­kir­ur­gin i Äng­el­holm till egen regi.

Där­för är det en själv­klar­het för oss som Cen­ter­par­tister att värna män­ni­skors rätt till val­fri­het.
Det är kva­li­teten som ska vara det vik­tigaste inom väl­färden, inte vil­ken ägan­de­form den som be­driver vården har.
I Skå­ne drivs 17 av de 20 bästa vård­cen­tralerna i pri­vat regi, som präglas av god kva­li­tet och bra be­mö­tande gent­emot pa­ti­enten.

Cen­ter­par­ti­et vill inte flytta vik­tiga be­slut från med­bor­ga­rna till po­li­tiken, allt ska börja hos dig! En­dast så kan vi få en nä­rmare vård i hela Skå­ne.
 

Dagens fråga

Har du varit ute och seglat någon gång?

Loading ... Loading ...
×