Fallet med 90-åringen i Eslöv som tog sitt liv har fått stor uppmärksamhet. I dag kan Skånska Dagbladet presentera en omfattande granskning. arkivbild
I maj berättade SkD första gången om den förtvivlade 90-åringen som tog sitt liv. Under Almedalsveckan tog Ebba Busch Thor upp ärendet i sitt tal. arkivbild
Benny Ståhlberg hoppas på en generösare syn framöver när det gäller äldre personers behov. Arkivbild

Utebliven hjälp till 90-åring ledde till död

eslöv När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor i sitt tal i Almedalen i somras kritiserade Eslövs kommun för hanteringen med 90-åringen som tog sitt liv krävde socialnämndens ordförande i Eslöv Tony Hansson en ursäkt.
Nu kan Skånska Dagbladet visa utlåtanden från två involverade läkare samt Inspektionen för vård och omsorg som riktar hård kritik mot Eslövs kommun.
– Det jag kommer ihåg ur minnet var 90-åringens enträgna ansökan om en plats på särskilt boende, säger chefsläkaren Benny Ståhlberg.

Det var under Kristdemokraternas dag under årets Almedalsvecka som partiledaren Ebba Busch Thor väckte uppmärksamhet genom att ta upp fallet med 90-åringen som tragiskt tog sitt liv när han nekades plats på ett särskilt boende.

”Låt mig ta er till Eslöv. En man befinner sig i sitt hem. Han är ensam men egentligen van vid att omge sig med vänner. Han frågar sin biståndshandläggare: Finns det inte en plats för mig någonstans? Hon svarar: Du står längst ner i kön… Mannen sover på saken. Sedan går han ut på gårdsplanen och tar sitt eget liv. Inget rum på äldreboendet.. Ingenstans att vila..”, sade partiledaren i talet som direktsändes i tv.
En som inte höll med var socialnämndens ordförande i Eslöv, Tony Hansson. Istället slog han bakut och krävde en ursäkt av Ebba Busch Thor.
Skånska Dagbladet har granskat ärendet och kan i dag presentera flera nya handlingar. två läkare bekräftar att den 90-årige Eslövsbon tog sitt liv på grund av kommunens nekande till plats på äldreboende. De båda läkarna riktar även kritik mot kommunens handläggning av ärendet.
Det gör även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en Lex Maria-utredning.
Det framgår av de handlingar Skånska Dagbladet tagit del av. Handlingar som funnits hos IVO och som Eslövs kommun tagit del av och även använt sig av i sin egen internutredning. Trots detta hävdar Eslövs kommun att man agerat oklanderligt.
Det var i april 2016, sju månader efter att 90-åringen tagit sitt liv, som dotter skickade in ett klagomål till IVO. Klagomålet handlade om Eslövs kommuns bristande hantering av 90-åringens vård- och omsorgsbehov, men också om brister i vårdcentralen Tåbelunds läkemedelshantering.
Det upprättades därför en Lex Maria-anmälan. Men aldrig någon Lex Sarah-anmälan. IVO skriver i sitt beslut att de inte granskat den del av anmälan som avser klagomålet på socialtjänsten i Eslövs kommun.
I klagomålet beskrev dottern att 90-åringen skickats hem efter sjukhusvistelse utan någon vårdplanering. Och att kontakten med socialtjänsten gick trögt och att kommunen inte hann med i 90-åringens försämring. Vidare skrev dottern i klagomålet att ”stort önskemål om att komma till särskilt boende ignorerades med ”Jag har så många som haft hemtjänst under lång tid och som då skulle gå före.”
I en IVO-tjänsteanteckning som avser klagomålet på Eslövs kommun står det att ”ansökan om särskilt boende inte togs på allvar och togs inte emot.” Vidare framgår det att att en biståndshandläggare ska ha hävdat ”att det var många som stod i kö för särskilt boende.”
Chefsläkare Benny Ståhlberg vid Skånes universitetssjukvård skriver i sin Lex Maria-anmälan att händelsen medfört allvarlig vårdskada och fortsätter:
”På grund av sin situation, ensamstående och med smärtor så ansöker patienten tillsammans med sina anhöriga om särskilt boende som aldrig infriades. Detta bidrog till patientens frustration. Patienten begår självmord.
Orsaken till självmordet bedöms vara smärtan i kombination med isolering och över att ha tappat kontrollen över sin situation. Dessutom fanns det svårigheter att få den efterfrågade hjälpen från kommunen som patienten och anhöriga efterfrågat.
För att minska risken för att händelsen upprepas har vårdcentralen och kommunen tagit fram en handlingsplan för förbättrade kontaktmöjligheter mellan biståndsenhet och vårdcentralen. Utbildning av distriktssköterskor på äldremottagningen kring suicidprevention samt prevention av psykisk ohälsa.”
När SkD får tag på Benny Ståhlberg befinner han sig på seglats utanför Västkusten.
– Det är en djupt tragisk händelse. I det enskilda fallet mycket sorglig och olycklig. Min förhoppning är att man framöver kommer att ha en generösare syn på bedömningar och behov av äldreboende. Framförallt när personerna är ensamma och isolerade.
Benny Ståhlberg fortsätter:
– När en människa begår självmord, så är det naturligtvis en djup tragik med många faktorer som spelar roll. I den situationen som den mannen befann sig så var det hans smärtor naturligtvis, men också isoleringen. Det jag kommer ihåg ur minnet var hans enträgna ansökan om en plats på särskilt boende, säger Benny Ståhlberg.
Den dåvarande verksamhetschefen och läkaren Leif Uttman vid vårdcentralen Tåbelund skriver i sitt utlåtande till IVO att orsaken till att 90-åringen ”tog sitt liv grundade sig i en ohållbar smärta i kombination med stor isolering och känsla av att ha tappat kontrollen och tro på att det skulle bli bättre. Det faktum att ansvaret för omvårdnadsinsatser och medicinska insatser fördelas på olika huvudmän – Eslövs kommun och Region Skåne – gav i detta fall upphov till fördröjda eller icke-ändamålsenliga insatser. Fallet belyser nödvändigheten att överbrygga organisatoriska svårigheter för att gemensamt kunna förebygga självmord.”
I en sammanfattande bedömning skriver Leif Uttman att ”det är högst beklagligt att patienten hamnade i den beskrivna situationen och som utväg bestämde sig för att ta sitt liv. Efter analys av händelsen kan jag dra slutsatsen att det finns flera faktorer som ökar risken för självmord så som en stegrande smärtproblematik, depressivitet, minskad förmåga att klara sig själv och svårighet att få den hjälp från kommunen som tillfrågats av patienten och närstående.”
Detta uppmärksammades av patientens ordinarie läkare som också följde upp problematiken och tog hjälp av övrig personal på vårdcentralen samt Falcks läkarbilar. Hon klargjorde även problematiken skriftligen för kommunens biståndsenhet, skriver Leif Uttman i sin rapport.
För att undvika framtida liknande händelser finns utbildningsinsatser för att öka medvetenheten om förebyggande arbete kring självmord samt en ny kontaktväg där vårdpersonal ska kunna nå biståndsenheten akut.

Vidtogs åtgärderna på direkt anledning av självmordet eller var det generella förbättringar?
– Självmordet indikerade att det fanns ett behov av direkt kontakt mellan läkare och biståndsbedömare, skriver Leif Uttman i ett sms till SkD.
En tredje läkare, 90-åringens ordinarie läkare Kristin Persson på vårdcentralen Tåbelund, skrev ett intyg till kommunens biståndsenhet strax innan 90-åringens begick självmord. I intyget beskrev läkaren 90-åringens ohållbara hemsituation som ansågs vara särskilt olämplig med tanke på de depressiva inslagen.
SkD har sökt Kristin Persson och hennes chef Lena Bäckström för en kommentar i ärendet. Eslövs kommun säger att man inte fått något intyg.
Inspektionen för vård och omsorg skriver i sitt beslut att ”delat ansvar mellan olika huvudmän för omvårdnadsinsatser och för medicinska insatser gav upphov till fördröjda insatser till patienten.”
IVO skriver vidare att vårdcentralen och kommunen efter händelsen gett vårdpersonalen tillgång att telefonledes få akut kontakt med biståndsenheten.

Detta har hänt:
Augusti 2015
Sjukhusvistelse efter snabb försämring. Stor skillnad i förmågan att klara sig själv.
Hemgång utan vårdplanering.

September 2015
Ytterligare försämring. Vårdplanering i hemmet. Utökade hemtjänstinsatser.
7 september 2015 Muntlig ansökan om särskilt boende.
14 september 2015 Skriftlig ansökan om särskilt boende.
22 september 2015 Vid läkarbesök uttrycker 90-åringen dödslängtan på grund av den snabbt försämrade hälsan samt svårigheterna i hemmet.
Läkaren skriver intyg till kommunen om hans hemsituation.
23 september 2015 ADL-bedömning av arbetsterapeut.
24 september 2015 90-åringen påträffas avliden av hemtjänstpersonal.

April 2016
26 april 2016 Dottern skriver ett klagomål till IVO.

Maj 2016
17 maj 2016 IVO meddelar att dotterns uppgifter inte föranleder några åtgärder.

Maj 2017
8 maj 2017 Skånska Dagbladet publicerar artikeln ”Förtvivlad 90-åring tog sitt liv”
15 maj 2017 Internutredningen slår fast att ”ärendet har hanterats korrekt enligt gällande lagstiftning.”

Juli 2017
6 juli 2017 Ebba Busch Thor talar om 90-åringen i sitt Almedalstal.
7 juli 2017 Tony Hansson i Eslöv kräver en ursäkt av Ebba Busch Thor.

Joacim Österstam
joacim.osterstam@skd.se

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×