Mån­ga svåra frå­gor in­nan brexit är ett fak­tum

Änt­li­gen in­leds brexitförhandlingarna på all­var. I går träf­fades EU:s hu­vud­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er och Stor­bri­tan­ni­ens brexitminister David Davis för en fyra dagar lång för­handling i oli­ka ar­bets­grupper, ef­ter att för en må­nad se­dan ha känt på var­and­ra lite utan att kom­ma nå­gon­stans.
Men ”kloc­kan tickar” som Bar­ni­er har ut­tryckt det. Två år ef­ter det for­mella brexitmeddelandet från Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May i mars måste ut­trädes­för­hand­lingarna vara klara, an­nars är det risk för att Stor­bri­tan­ni­en sparkas ut utan nå­gra över­gångs­lös­ningar. Det var åt­min­sto­ne var EU-par­la­mentets le­dning hotade med här­om­da­gen.
Det finns en möj­lig­het att för­länga för­hand­lingarna, men det kräver en­häl­lig­het mel­lan alla länder samt par­la­mentet. Så det ska nog inte May och Davis lita på.
Tre nyc­kel­frå­gor ska för­handlas den­na vec­kan. Högst på lis­tan står hur EU-med­bor­ga­re i Stor­bri­tan­ni­en och britter som bor i nå­got EU-land ska be­handlas. Får de bo kvar med oför­änd­rade vill­kor, får de ock­så ta med sig sina an­hö­riga, hur blir det med pen­sionen…?
Vad Stor­bri­tan­ni­en ska be­ta­la blir det en tuff för­handling om, men ef­ter att först sagt blankt nej har nu britterna in­sett att det kommer att kosta.
Högst in­satser är det om hur gränsen mel­lan Nord­ir­land och Ir­land ska fun­gera ef­ter brexit. I värsta fall blir det in­bör­des­krig igen.
Så för­hand­lingarna är vik­tiga, inte bara för fö­re­tag som vill fort­sätta handla.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×