Många firade med Erdogan natten mot söndagen. Foto: TT

Tur­ki­et mot dik­ta­tur

2019 in­fö­rs ett myc­ket starkt pre­si­dent­sty­re i Tur­ki­et. Den nya för­fattningen, som in­fö­rdes med myc­ket knapp ma­jo­ri­tet i en folk­om­röstning trots att det var för­bjudet att pro­pa­gera emot för­slaget, är spe­ci­al­skri­ven för pre­si­dent Recep Tay­yip Erdogan. Re­dan in­nan den har trätt i kraft agerar han som om han hade oin­skränkta makt­be­fo­gen­heter, och han har ut­nyttjat militärkuppförsöket för ett år se­dan för att ge­nom un­dan­tags­till­stånd kun­na in­skrän­ka de de­mo­kra­tiska rät­tig­heterna.
När min­net i helgen firades av att kupp­för­söket slogs till­ba­ka ge­nom att med­bor­ga­rna i mas­sor gick ut på ga­torna och stoppade mi­li­tären, utlovade Erdogan fort­satt hårda åt­gärder mot alla som står i op­po­si­tion mot ho­nom. Han har re­dan låtit fängsla mi­nst 50 000 per­soner som han an­klagar för in­blandning i el­ler sym­pa­ti för kuppen och av­skedat mer än 150 000 of­fent­lig­an­ställda. Flera av dem var ak­tiva mot­stån­da­re till kupp­för­söket, men det är som kri­tiker av Erdogan de fängslats.
I tal vid min­nes­ce­re­mo­nierna un­der riks­dagen och på sön­dags­mor­gonen, års­dagen av kupp­för­söket, hotade Erdogan ock­så att ”hugga hu­vudet av” dem som döms för in­blandning. De som åtalas ska för­nedras ge­nom att kläs i Guantanamoliknande klä­der.
Un­der de förs­ta åren efter 2002 när Erdogans par­ti AKP kom till makten ge­nom­fö­rdes mån­ga re­former för att närma sig EU, landet de­mo­kra­ti­serades och freds­för­hand­lingar med den kur­diska ge­ril­lan KDP in­leddes.
Men när rätts­vä­sendet började granska kor­rup­tionen inom AKP, även Erdogans fa­mil­je­med­lemmar, vände han och in­ledde en pro­cess för att ta kon­troll över me­di­er och rätts­vä­sen. Bland de fängslade finns 150 jour­na­lister och mån­ga par­la­ments­le­da­möter från op­po­si­tions­par­tierna. Do­ma­re och po­liser som inte vill följa po­li­tiska di­rek­tiv har av­skedats. Kur­diska om­rå­den, både i Tur­ki­et och i Sy­ri­en, bombas.
Den ti­digare po­si­tiva ut­vecklingen har vänts till sin mot­sats. Erdogans väg nu leder till dik­ta­tur.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×