Otto Ramel, Övedsklosters lant- och skogsbruk, var först ut vid sammankomsten i församlingshemmet för att ge ett av sju olika perspektiv från Vombsjösänkan.
Vombsjön är i högsta grad en levande och föränderlig miljö. 2014 sjönk vattennivån vilket skapade oro i området. Inte minst bland fiskarna. Foto: Claes Hall/Arkiv
Ralph och Margaretha Mårtensson, Knickarp, kom till det första mötet av intresse och i hopp om att tillföra något. Anne-Louise Löfberg, som bor i Öved, vill informera sig om vad som är på gång och hur hon själv kan vara med och påverka.
Paleoekolog Anna Broström är också projektledare för den förberedande studien för biosfärområde Vombsjösänkan som är ett samarbete mellan Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.
Otto Ramel, Övedsklosters lant- och skogsbruk, var först ut vid sammankomsten i församlingshemmet för att ge ett av sju olika perspektiv från Vombsjösänkan.
Kitty Simonsson, Vombs by, är naturintresserad och Lars Björkqvist, Björka och Sven Nilsson Öved arbetar och rör sig i området. Alla intresserade av framtidsutvecklingen och satsningen på Vombsjösänkan som ett biosfärområde.
Vombs fiskehamn var en av anhalterna när referensgruppen åkte runt i området och informerade sig. Foto: Claes Hall/Arkiv

Engagemang kring Vombsjön avgör nominering

ÖVED/VOMB Utställningen är på plats i Öved och en referensgrupp har bildats. De första stegen mot att ta fram en förstudie med målsättning att skapa ett biosfärområde Vombsjösänkan har nu tagits.

Ett biosfärområde är…
ett geografisk avgränsat område med unika kulturhistoriska och biologiska värden.
5 biosfärområden finns sedan tidigare i Sverige.
Kristianstads vattenrike, Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.
631 biosfärområden finns totalt i världen.
Närmare 300 ligger i Europa och Nordamerika.
FN-organet Unesco, väljer som sista instans ut områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand.
Lokalt engagemang och förankring är viktiga urvalskriterier, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.
Ett pilotområde där ekologiska resurser utnyttjas utan att förbrukas är ett biosfärområde.
Hållbar utveckling för både människa och miljö är i fokus.
Området ska vara ledande i långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Utställningen om förstudien om Vombsjösänkan som biosfärsområde visas i ett annex till församlingshemmet vid Öveds kyrka.
Öppet dagtid ca kl 9-19.

I juni bildades en första referensgrupp av intresserade och engagerade i området kring Vombsjön som ligger i både Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner. I Öveds församlingshem sammanstrålade intresserade som boende i Öved, miljöintresserade, fiskare, forskare liksom Otto Ramel på Övedskloster. Han var först ut att ge sammankomstens inledande perspektiv på Vombsjösänkan där hans släkt verkat sedan 1700-talet efter att munkar på 1100-talet placerade sitt kloster där.

– Det vi ser här i dag är allt människoskapat. Men har vi möjlighet att förbättra jordbruket då har vi också möjlighet att skydda områdets naturintressen, menade Otto Ramel som representant för det moderna lantbruket i området.
Inte alltid en verksamhet i harmoni med andra intressen sa Otto Ramel samtidigt som han konstaterade att många biosfärområden uppstått ur olika intressekonflikter.

Tillsammans genomförde gruppen en resa runt Vombsjön med stopp vid strategiskt viktiga platser för det som Sjöbo, Lund och Eslövs kommun gemensamt nu arbetar för ska bli ett av Sveriges och världens unika biosfärområden. Ur olika perspektiv fick deltagarna veta mer om Borstbäcken, översilningsmarker i Björka tillsammans med fågellivet och fisket, liksom Sydvattens intag vid hamnen i södra Vombsjön.

En av deltagarna som tog det för självklart att delta för att informera sig om satsningen var Anne-Louise Löfberg bosatt i Öved. På plats var även Margareta och Ralph Mårtensson från Knickarp.
– Jag är här för att jag har ett miljöintresset, vilket jag också jobbat med yrkesmässigt.
– Kanske kan jag tillföra något, sa Margareta Mårtensson.
Kitty Simonsson från Vombs by var också på plats för att hon tycker satsningen är spännande och med ett intresse för naturvård var det självklart att bli en del av referensgruppen som nu ska träffas ytterligare två gånger under året.

Projektledare för att i ett första steg ta fram en förstudie för att skapa ett hållbart biosfärområde i Vombsjösänkan är paleoekolog Anna Broström, Sjöbo kommun. Hon konstaterade inledningsvis att det inte handlar om att införa ytterligare restriktioner i området utan skapa ett hållbart modellområde för en samhällsutveckling som ska hålla in i framtiden.

– Tanken är att man ska kunna bo och verka på ett hållbart sätt i den här värdefulla naturen. Men vi behöver den, den är en resurs för framtiden, konstaterade Anna Broström.
Inledningsvis handlar det nu om att göra klart förstudien för att kunna lämna in en första ansökan om att bli biosfärområde. Grunden är att det i kärnområdet finns skyddade områden som naturreservat liksom kulturminnesskyddade områden tillsammans med intressanta besöksmål.

Det finns i Vombsjösänkan som sträcker sig bort till både Sövde- och Krankesjön med till exempel ett rikt fågel- och naturliv.
En annan viktig del är möjligheten att utveckla områden som till exempel naturinriktad turism eller ekologiska jordbruk.

– Alla deltagare bidrar med sin kunskap och sina perspektiv inom olika ämnen som vi ska arbeta vidare med. Det märks att det finns ett stort engagemang i referensgruppen som vi nu bildat, säger Anna Broström.
Nu pågår arbetet för fortsatt extern finansiering via forskningsprojekt, bland annat Alnarps centum för miljö- och klimatforskning.

När förstudien och all dokumentation är klar lämnas en ansökan in i samarbete med bland annat naturvårdsverket. Beslut tas på nationell nivå av miljödepartementet, regeringen och slutligen FN-organet Unesco.

Ett biosfärområde är…
ett geografisk avgränsat område med unika kulturhistoriska och biologiska värden.
5 biosfärområden finns sedan tidigare i Sverige.
Kristianstads vattenrike, Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.
631 biosfärområden finns totalt i världen.
Närmare 300 ligger i Europa och Nordamerika.
FN-organet Unesco, väljer som sista instans ut områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand.
Lokalt engagemang och förankring är viktiga urvalskriterier, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.
Ett pilotområde där ekologiska resurser utnyttjas utan att förbrukas är ett biosfärområde.
Hållbar utveckling för både människa och miljö är i fokus.
Området ska vara ledande i långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Utställningen om förstudien om Vombsjösänkan som biosfärsområde visas i ett annex till församlingshemmet vid Öveds kyrka.
Öppet dagtid ca kl 9-19.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×