Sä­po­chefen An­ders Thorn­berg. Foto: TT

Mot­verka ra­di­ka­li­sering

Det finns ”tu­sen­tals” ra­di­kala is­la­mister i Sve­ri­ge, en­ligt Sä­po­chefen An­ders Thorn­berg i en TT-in­ter­vju. En tröst är att bara ”ett få­tal” är be­redda att själva begå ter­ror­at­ten­tat.
Det här ställer själv­fal­let stora krav på Säpo, som ti­digare kon­cen­trerat sig på hö­ger- och väns­ter­ex­tre­mister. De senaste åren har is­la­mist­mil­jön för­ändrats. Den upp­delning i ra­di­kala grupper från So­ma­lia, Nord­af­ri­ka och Mel­lan­ös­tern som var tyd­lig ti­digare har för­ändrats, så att grupperna nu är in­te­grerade på ett an­nat sätt som följd av pro­pa­gan­dan på nätet från Daesh/IS.
En sär­skilt vik­tig grupp att be­vaka är de som kommit till­ba­ka från Sy­ri­en. Drygt 250 re­ste från Sve­ri­ge till Sy­ri­en, var­av en fjär­de­del kvin­nor. Ett 40-tal har dödats där, ett hund­ra­tal är kvar men ett hund­ra­tal är till­ba­ka i Sve­ri­ge.
Säpo tar kon­takt med alla åter­vän­da­re för att för­söka be­döma om de ut­gör en fara i Sve­ri­ge och har be­vakning på alla som be­döms far­liga. De kan na­tur­ligt­vis ock­så på­verka sin om­giv­ning i ra­di­ka­li­serande rik­tning. Där­för är det olyck­ligt att Säpo inte in­for­merar kom­munerna om var åter­vän­da­rna finns, för att kom­munerna ska kun­na ha be­red­skap för att mot­verka ra­di­ka­li­sering.
De flesta som rest från Sve­ri­ge till Sy­ri­en har kommit från Stock­holm, Gö­te­borg, Öre­bro och Mal­mö, och det är ock­så de orter som fort­farande be­döms ha flest ra­di­kala is­la­mister. Men ra­di­ka­li­seringen är inte be­gränsad till des­sa orter utan kan fö­re­komma över­allt.
Ändå finns in­gen an­led­ning till räds­la el­ler över­driven miss­tänk­sam­het. Den som upp­märk­sammar nå­got an­märk­nings­värt ska själv­fal­let an­mäla det till po­lisen. Men även om de senaste ter­ror­dåden, som i Stock­holm och i London, ut­fö­rts med ”en­kla” me­del som stulna bilar och knivar, är risken att drabbas per­son­li­gen li­ten.
Sär­skilt vik­tigt ät att ar­beta än mer mål­med­ve­tet för att sprida de­mo­kra­tiska vär­der­ingar och to­le­rans, för att mot­verka spri­dningen av ra­di­kala idéer.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×