För­ny­bart i flyg­bräns­let är bätt­re än flyg­skatt

Ob­li­ga­to­risk in­blandning av för­ny­bart i flyg­bräns­let på alla flyg som lyf­ter från svens­ka flyg­platser är ett för­slag från Cen­ter­par­ti­et. Knappt hade An­nie Lööf hunnit kom­ma ut med press­med­de­lan­det så svarade re­ger­ingen med att utlova en ut­redning om bland an­nat det­ta för­slag.
Re­ger­ingens ut­redning ska titta på även an­dra styr­me­del för att upp­muntra an­vändningen av bio­bräns­len inom flyget, vil­ket är po­si­tivt.
Cen­ter­par­ti­et vill ”fort­sätta jaga ut­släppen och inte re­san el­ler re­se­närerna”. Det är sam­ma stra­te­gi som för bi­lismen, där C kon­cen­trerat åt­gärderna på att sti­mu­lera för­ny­bara bräns­len mer än på straff­åt­gärder mot bi­lister som inte har möj­lig­het att byta bil.
Den svens­ka flyg­bransch­en har re­dan in­sett nöd­vän­dig­heten att an­passa flyget till ett sam­häl­le utan växt­hus­gas­ut­släpp och satt upp mål och in­lett ett ar­be­te för att bland an­nat hal­vera sin kli­mat­på­ver­kan till 2030. Med tan­ke på ut­gångs­lä­get är det ett re­la­tivt am­bi­ti­öst mål. Staten kan hjälp till ge­nom att sätta press på alla flyg­bo­lag att bi­dra till att nå det­ta mål.
Den här vägen är ef­fek­tivare än re­ger­ingens pla­ner på en flyg­skatt, som inte tar hän­syn till vare sig bräns­lets mil­jö­på­ver­kan el­ler av­stånd.
Bio­bräns­le till flyget är dyrare än fossilflygbensin, så även det­ta för­slag leder till hög­re kost­nad för flyget. Men det är mo­ti­verat efter­som det finns en sty­rande ef­fekt och inte slår blint som flyg­skatten.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×