Fö­re­ta­ga­re måste få so­cial trygg­het

Allt fler blir egen­fö­re­ta­ga­re. Det är en po­si­tiv ut­veckling men den är inte utan kom­pli­ka­tioner.
De flesta startar eget fö­re­tag där­för att de har en idé de vill ut­veckla. För dem är det inte bara ett sätt att för­sörja sig utan ock­så en möj­lig­het att leva som man själv vill.
Det finns ock­så en växande grupp fö­re­ta­ga­re som startar egen verk­sam­het för att det är det enda al­ter­na­tivet. De har svårt att få an­ställning och väljer där­för att starta fö­re­tag för att ge­nom oli­ka upp­drag el­ler kan­ske med en blyg­sam för­sälj­nings­verk­sam­het ändå klara sin för­sörjning.
Mån­ga, oav­sett mo­tiv för fö­re­ta­gan­det, kan inte el­ler väljer att inte ta ut så hög lön. Det får kon­se­kvenser för pen­sionen, efter­som den­na i stort sett helt bygger på in­komsterna un­der den yr­kes­ak­tiva pe­ri­oden. Det är vik­tigt att in­for­ma­tion om hur det fun­gerar når fö­re­ta­ga­rna, så att de kan pla­nera ut­ifrån även fram­ti­da pen­sion.
Van­ligast är det att starta fö­re­tag på lands­bygden och i tu­rism­branschen. Där­för är egen­fö­re­ta­gan­de van­ligast i Got­land, Jämt­land och Hal­land, län med både le­van­de lands­bygd och om­fattande tu­rism. I Skå­ne har tu­rism­kom­munerna Bå­stad och Sim­ris­hamn sär­skilt mån­ga egen­fö­re­ta­ga­re.
Fack­för­bundet Uni­onen har stu­derat fö­re­ta­gan­dets vill­kor och pekar på att de so­ci­ala trygg­hets­sy­stemen inte är an­passade för fö­re­ta­ga­re. Det har när­ings­livs- och fö­re­ta­gar­or­ga­ni­sa­tioner länge påtalat.
Det är ex­em­pel­vis svårt att veta vil­ken er­sättning en egen­fö­re­ta­ga­re får om hen ska vara för­äld­ra­le­dig. Än be­svär­ligare kan si­tua­tionen bli om fö­re­taget går så då­ligt att det måste läg­gas vi­lan­de. Då kan det vara svårt att få ar­bets­lös­hets­er­sätt­ning.
Där­för måste re­ger­ingen se över re­gel­verket för oli­ka so­ci­al­för­säk­ringar för egen­fö­re­ta­ga­re. När nu även ett fack­för­bund upp­märk­sammat frå­gan kan­ske det kan bli fart på an­sva­riga stats­råd.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×