Ideo­lo­gi kan ald­rig ur­säkta för­tryck

Al­ba­ni­en är ett land i syd­öst­ra Eu­ro­pa som före murens fall var lika slu­tet som Nord­ko­rea är i dag.
Al­ba­ni­en var en hård kom­mu­nis­tisk dik­ta­tur, ledd av dik­ta­torn En­ver Hoxha. Det visste na­tur­ligt­vis alla po­li­tiskt in­tres­serade. Ändå var det mån­ga, även utan­för de kom­mu­nis­tiska sekterna, som so­li­da­ri­serade sig med den de­cen­tra­lis­tiska po­li­tik som verkade fö­ras i landet.
Att Hoxha stor­po­li­tiskt fri­gjorde sig från Sov­jet­unio­nen gav ock­så sym­pa­tier un­der det kal­la kriget.
Nu har jour­na­listen Peter Kadhammar in­ter­vjuat mån­ga per­soner från den ti­digare po­li­tiska klassen, som levde i det slu­tna kvar­ter där bara makt­eliten tilläts bo. Bo­ken Vi som var så lyck­liga (Na­tur & Kul­tur), med un­der­ru­briken ”Liv och död i en kom­mu­nis­tisk dik­ta­tur”, in­ne­håller för­skräckande av­slö­jan­den av per­soner som levde nära Hoxha.
Hoxha sty­rde även vem som fick gifta sig med vem i de ledande fa­miljerna. Den som råkade i onåd dödades el­ler be­gick själv­mord. Det drabbade även högt upp­satta som ”num­mer två”, den mång­å­rige pre­mi­är­mi­nis­tern Meh­met Shehu.
”De levde i stän­dig fruk­tan för att göra miss­tag”, säger Hoxhas ti­digare liv­lä­ka­re. ”San­ningen att säga var vårt liv väl­digt torf­tigt”, säger en ti­digare po­lit­by­rå­med­lem som var med om att be­sluta om mån­ga po­li­tiska döds­domar.
Bo­ken vi­sar hur om­fattande för­trycket var. Den ger an­led­ning att re­flek­tera över var­för det är så lätt att bort­se från det om en för­skönande bild får fäs­te.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×