Köns­kvo­ter­ing be­höver inte all­tid vara fel­ak­tigt

De­batten om köns­kvo­ter­ing är myc­ket po­la­ri­serad. Ett ofta hört ar­gu­ment mot kvo­tering är att det leder till att ”kom­pe­tenta män er­sätts med me­del­måt­tiga kvin­nor”.
Nu har Stu­die­för­bundet när­ings­liv och Sam­häl­le (SNS) gjort en ut­redning om det för­håller sig så ge­nom att titta på So­ci­al­de­mo­kraternas in­fö­rda ”var­an­nan damernas” i val­rö­rel­sen 1994.
Stu­dierna av det­ta prak­tik­fall visar att den ovan nämnda tesen inte stämmer. Snarare tvärt­om.
Ge­nom kvo­teringen på lis­torna ökade kvin­nornas an­del av S-le­da­möterna i kom­mun­full­mäk­tige i ett steg från drygt tred­je­delen till över 45 pro­cent. Även i par­tier utan for­mell kvo­tering ökade kvin­no­an­delen men inte lika dra­ma­tiskt.
SNS-stu­dien har ana­ly­serat hur kom­pe­tensen ut­vecklades för så­väl topp­kan­di­daterna som kan­di­daterna läng­re ned på lis­torna i de föl­jan­de va­len. Re­sul­tatet visar att männens kom­pe­tens­ni­vå höjdes till följd av köns­kvo­ter­ingen. Kvin­nornas kom­pe­tens­ni­vå ändrades inte märk­bart.
När kon­kur­rensen ökade bland männen ledde det till att hög­re krav ställdes på de man­liga kan­di­daterna. Me­del­måt­tiga man­liga kan­di­dater läm­nade po­li­tiken.
Sam­ti­digt öpp­nades en dörr för många kom­pe­tenta kvin­nor. Det in­ne­bär att den sam­man­lagda kom­pe­tens­ni­vån bland kom­mun­po­li­ti­kerna höjdes på grund av kvo­teringen.
Fler kvin­nor i po­li­tiken har ock­så höjt kvin­nors an­seende som le­da­re.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×