Hästar är inte som bröd­rostar

Jag för­söker tänka på hur min po­li­tik och vad vi gör i EU på­verkar folk i var­dagen. Inte bara de stora frå­gorna, som hur vi klarar kli­matet el­ler hur vi be­varar fred i Eu­ro­pa, utan hur ge­mene mans var­dag blir som kon­se­kvens av vad vi be­stämmer. Ibland är det svårt att nå ut till folk vad vi sysslar med, efter­som äm­net är torrt och tek­niskt, svårt att för­klara, el­ler att EU bara är för då­ligt på att kom­mu­ni­cera vad vi sysslar med och hur det funkar.
Själv jobbar jag med sånt som inte all­tid ger ro­liga ru­briker, som so­por och åter­vin­ning. Men det på­verkar dig i var­dagen: hur myc­ket ska åter­vinnas och vem ska ha hand om det? Du kommer att mär­ka hur det blir var­je gång du går till sop­tun­nan.

I mitt jobb snubblar man ibland över en bi­sats i ett di­gert re­gel­verk som får en och stanna till och undra om man verk­li­gen lä­ste rätt. En bi­sats som kan på­verka folks var­dag och liv.
Hästar och bröd­rostar: är de lika? Vem som helst svarar nej på den frå­gan. En en­kel ma­skin är inte lik ett kom­pli­ce­rat djur, med stora be­hov av om­sorg. Kon­su­ment­köp­lagen säger ja. Du har sam­ma ång­er­rätt med en häst som med en bröd­rost. I all­ra värsta fall kan det in­ne­bära att en kö­pa­re tar då­ligt hand om en häst hen kö­per av dig och se­dan väljer att lämna igen den sjuk el­ler skadad ef­ter ett an­tal må­nader, el­ler till och med år. Du måste då be­ta­la till­ba­ka hela kö­pe­sum­man, oav­sett vil­ket skicka hästen är i. Du måste ock­så stå för hästens up­pe­håll un­der tiden den van­vårdats av sin nya äga­re. Hö, mat och ve­te­ri­när­räk­ningar. Man be­höver inte för­klara för en häst­ä­ga­re hur myc­ket pengar man kan komma upp i un­der den här tiden.
Det är möj­ligt att du nu sitter med häng­an­de haka och tänker att det­ta är helt ga­let. Det har du rätt i. Det handlar inte bara om pengar utan att inte kun­na skydda ett djur man älskat från lidande. Den emo­tio­nella kost­naden för det är enorm.
Häst­ä­ga­re drar sig ibland för att sälja till pri­vat­per­soner, just av skälet att hästen be­traktas som en för­bruk­nings­va­ra el­ler en at­ti­ralj.

Vi har haft ett första möte kring om vi kan få par­la­mentet att ändra på det här. På na­tio­nell nivå drev min kol­le­ga i riks­dagen Kris­ti­na Yng­we sam­ma fråga. Det är långt kvar, så ännu kan jag inte lova nå­got. Men det finns hopp. Djur och djur­ägande väc­ker många käns­lor. Det ska vi som be­sluts­fat­ta­re re­spek­tera ge­nom att se till att re­gel­verk och lagar tar hän­syn till det. Att sälja ett djur in­ne­bär oro för djurets väl­färd. Man ska inte sam­ti­digt be­höva oroa sig för en eko­no­misk smäll. Din häst är in­gen bröd­rost.

Ti­digare i år kom en rap­port om hästens roll i Eu­ro­pa och hur man skyddar både hästar och häst­ä­ga­re från van­vård och miss­bruk av re­gler. Bland an­nat gäller det hur hästen har det i slut­ske­det av livet. Att veta att hästen kan få en vär­dig ål­der­dom och ett bra slut är vik­tigt för häst­ä­ga­rnas sin­nes­ro.
EU verkar ha börjat få upp ögonen för hästen och för häst­ä­ga­rnas vill­kor. För­hopp­nings­vis kan jag vara med och bi­dra till att häst­frå­gor får ta större plats och för att vi ska få ett bätt­re fun­gerande och rim­ligare re­gel­verk för nå­got som på­verkar så många, så myc­ket.
”Små” frå­gor kan bli stora för den som drabbas av kons­tiga re­gler och då­ligt ge­nom­tänkta re­gel­verk.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×