Ägan­de­rättens ställning måste klar­göras

Bomb­murk­lan är en näs­tan okänd svamp som plöts­ligt blivit myc­ket väl­känd, åt­min­sto­ne bland skogs­ä­ga­re. Upp­täckten av frid­lysta bomb­murk­lor i en Värmlandsskog ledde till att av­verkning av skogen plöts­ligt för­bjöds av läns­sty­rel­sen. Först ge­nom över­kla­gan till Mil­jö­över­dom­sto­len blev det klar­lagt att det var för långt­gå­en­de att för­bjuda skogs­ä­ga­ren att av­verka utan kom­pen­sa­tion från staten. Frid­lysningen en­ligt artskyddsbestämmelserna av bomb­murk­lan kom i kon­flikt med na­tur­vårds­lagens re­gler som säger att in­gripande åt­gärder mot ak­tivt skogs­bruk (på­gå­en­de mark­an­vänd­ning) måste kom­pen­seras av staten.
Fö­re­komsten av lav­skri­ka, en inte sär­skilt ovan­lig få­gel i nor­ra Sve­ri­ge, har på en an­nan plats stoppat pla­nerade av­verk­ningar, men den frå­gan har ännu inte be­handlats i högsta ju­ri­diska in­stans.
Ef­ter Mil­jö­över­dom­sto­lens ut­slag gäl­lan­de bomb­murk­lan har så­väl Na­tur­vårds­ver­ket som Skogs­sty­rel­sen kommit fram till att art­skydds­för­ord­ningen måste ses över, så til­lämpningen kommer att ske i lin­je med na­tur­vårds­lagen och de prin­ciper som säger att det måste vara pro­por­tio­na­li­tet i vil­ka in­skränk­ningar som en mark­ä­ga­re ska be­höva ac­cep­tera.
När två stat­liga verk, med del­vis olika upp­gifter, kommer fram till att en över­syn be­hövs borde det vara en en­kel for­ma­li­tet av rege­ringen att låta en ut­re­da­re göra den önskade över­synen.
Men istäl­let med­delade mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog (MP), utan nä­rmare mo­ti­vering, att art­skydds­för­ord­ningen inte ska ses över. Nå­gon dag senare sa dock lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) att be­redning fort­farande på­går i rege­ringen.
Riks­dags­le­da­moten Kris­ti­na Yng­we (C) har nu ställt en skrift­lig fråga till stats­mi­nis­tern om vad som egent­li­gen gäller, hur rege­ringen ställer sig till en över­syn av Art­skydds­för­ord­ningen.
En över­syn är an­ge­lä­gen, så att vill­koren för ägan­de­rätten klar­görs. Rå­dan­de osäkerhet är orim­lig.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×