Foto: TT

Kronhjort sätter inte stopp för hästgård

SÖVDE Att skydda kronhjortens brunststråk väger inte tyngre än att låta travtränare Per Nordström i Skurp bygga en hästanläggning utanför Sövde.
Det har nu mark- och miljödomstolen slagit fast.

Som Skånska Dagbladet berättat tidigare har travtränaren Per Nordström, i dag bosatt i Skurps kommun, planer på en hästanläggning utanför Sövde. Två bostadshus, två stallbyggnader samt träningsbana fick redan i april 2016 ett positivt förhandsbesked av samhällsbyggnadsnämnden.
Grannar i området, bland annat Erik Stiernswärd på Sövdeborg, har yttrat sig i ärendet. Erik Stiernswärd överklagade beslutet till länsstyrelsen och framför liksom Naturskyddsföreningen att både naturvärden i Sjöbo kommun och rödlistade arter skulle påverkas negativt av gårdens tillkomst på marken.

Framför allt är det påverkan på förekomsten av det unika skånska kronhjortsbeståndet på fastigheten som Erik Stiernswärd lyfter som det mest negativa ur ett allmänt intresse.
Även viltexperter på länsstyrelsen har i utlåtande till kommunen lyft att den planerade hästgården skulle hamna mitt i det stråk där kronhjortarna rör sig under brunst. Att en gård mitt i detta stråk skulle kunna påverka deras fortplantning menar experterna är sannolikt.
Detta har Erik Stiernswärd tagit fasta på och även gått vidare med en överklagan av planerna till mark- och miljödomstolen. Men han får inte gehör för sina synpunkter.
Sjöbos samhällsbyggnadsnämnd har hela tiden vidhållit sitt beslut att ge anläggningen ett positivt förhandsbesked och pekat på att det finns ett större allmänt intresse för näringsverksamhet än naturvård i detta fallet.

Länsstyrelsen har liksom nu även mark- och miljödomstolen konstaterat att uppförandet av hästanläggningen visst skulle innebära viss förändring i landskapet, men i så betydande omfattning att kronhjorten skulle sätta stopp för att låta uppföra den.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×