Brit­ta Lejon, ord­fö­ran­de för Stats­tjäns­te­männen. Foto: TT

Oväld måste gälla

Den 1 ja­nu­a­ri 1976 av­skaffades äm­bets­man­na­an­svaret för stat­liga tjäns­te­män. Även om det i spe­ci­ella fall går att åtala nå­gon för tjäns­te­fel, om en stat­lig tjäns­te­man gjort all­var­liga fel i sin myn­dig­hets­ut­öv­ning, är det se­dan 1975 oer­hört säll­synt.
Det gick inte in­fla­tion i så­dana åtal el­ler di­sci­plin­åt­gärder ti­digare hel­ler. Men att det fanns ett strikt äm­bets­man­na­an­svar gjorde att de stats­an­ställda måste be­möda sig ex­tra om att vara ne­u­trala, opar­tiska och kor­rekta. Det är lagen som ska gälla, inte den en­skilde tjäns­te­mannens pri­vata upp­fattning.
Det fanns na­tur­ligt­vis skäl för för­ändringen som be­slutades 1975. Men det går inte att komma ifrån att äm­bets­manna­rollen se­dan dess har de­ge­ne­rerat till att bli en van­lig tjäns­te­man – på gott och ont.
Den senaste för­troende­mä­tningen som Me­die­aka­de­min gör var­je år visade här­om­vec­kan att för­tro­en­det för flera vik­tiga myn­dig­heter och in­sti­tu­tioner har fallit, ibland re­la­tivt kraf­tigt. Det finns där­för an­led­ning att fun­dera över hur för­tro­en­det kan åter­ställas.
Stats­tjäns­te­man­na­för­bun­dets ord­fö­ran­de Brit­ta Lejon, ti­digare bland annat stats­råd, oroas över för­troende­ut­vecklingen. Det är helt cen­tralt med icke-kor­rupta och ef­fek­tiva stat­liga verk­sam­heter för att upp­rätt­hålla för­tro­en­det, pekar hon på och fö­re­slår bland an­nat ut­bildning för per­so­nalen i vad det in­ne­bär att vara stats­tjäns­te­man.
De senaste vec­korna har tid­ningen Land Lant­bruk av­slöjat att ett flera tjäns­te­män i stat­liga verk och på läns­sty­rel­ser har starkt pri­vat en­ga­ge­mang i just de frå­gor de hand­lägger, med åsikter som går långt ut­ö­ver vad lagen säger. Så­dana ex­em­pel är för­ödan­de för till­tron till stat­liga myn­dig­heters oväld och borde för­an­leda för­valt­nings­led­ningens agerande. Det har dock säl­lan skett.
Även om äm­bets­man­na­an­svaret inte åter­in­fö­rs är det vik­tigt att rätts­sä­ker­het, opar­tisk­het och sak­lig­het är grunden för hur alla stats­tjäns­te­män ar­betar.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×