Mays ny­val i juni kan stärka hen­ne – el­ler inte

Att ut­lysa ny­val är all­tid en chan­sning. I Stor­bri­tan­ni­en kan pre­mi­är­mi­nis­tern ut­lysa val när det passar rege­ringen (även om det måste god­kännas i par­la­mentet). Det gör chansen att bli om­vald större. Men man­dat­pe­ri­oden är be­gränsad till fem år så möj­lig­heterna att skjuta upp ett val be­gränsad.
När The­re­sa May nå­got över­ras­kan­de blev pre­mi­är­mi­nis­ter ef­ter Brexitomröstningen för­kla­rade hon att nå­got snabbt val var inte ak­tu­ellt, även om hon fick pikar för att inte vara folk­vald till sin nya roll. Hon har min­st fem gånger of­fent­ligt för­nekat planer på ny­val. Men i tis­dags kom ändå be­skedet – det blir par­la­ments­val i Stor­bri­tan­ni­en den 8 juni.
Mays syf­te är själv­fal­let att få ett starkare man­dat. Hon har lärt sig av Gordon Brown, som när han ef­ter­trädde Tony Blair som pre­mi­är­mi­nis­ter tvekade och väntade för länge med att ut­lysa ny­val Det gjorde att han för­lo­rade stort, och se­dan dess har La­bour tappat det mesta. Den nye par­ti­le­da­ren Je­re­my Corbyn står så långt till väns­ter att han an­s­es ej val­bar. Där­för hoppas May på fram­gångar.
Men det lil­la EU-po­si­tiva li­be­ral­de­mo­kra­tiska par­tiet kan spräcka Mays planer. I det första fyll­nads­valet ef­ter Brexit tog li­be­ralerna det man­datet i en val­krets där de brukat komma trea el­ler fyra. De som ville stanna i EU och som vill ha en mjukare Brexit har inte nå­gon an­nan att rösta på, så det är inte omöj­ligt att Liberalerna kan spräcka Mays för­hopp­ningar.
Inte min­st EU väntar spänt.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×