Stefan Löfven oroas över it-attacker inför valet. Foto: TT

Stärk it-sä­ker­heten

Det svenska va­let näs­ta år kan hotas av it-at­tacker från an­dra länder, en­ligt stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) i Dagens Nyheter i går. Rege­ringen vill nu hjälpa par­tierna att bli med­ve­tna om riskerna för it-at­tacker och på­ver­kans­operationer och har bland an­nat bjudit in par­ti­le­da­rna till in­for­ma­tion om Säpos hot­bild.
Att det är ett re­ellt hot visas av att i Ne­der­län­der­nas par­la­ments­val ny­li­gen av­stod myn­dig­heterna från da­to­ri­serad röst­sam­man­räk­ning och -sam­man­ställning av oro för att nå­gon främ­man­de makt skulle för­söka på­verka val­re­sul­tatet. I Tysk­land och Frank­ri­ke finns ock­så så­dana far­hå­gor. Ste­fan Löfvens ini­tia­tiv är där­för bra.
Han tar ock­så upp att mass­me­di­er och so­ci­ala platt­formar bör bli mer med­ve­tna om in­for­ma­tions- och cy­ber­sä­ker­heten in­för va­let 2018. Åt­min­sto­ne eta­ble­rade me­di­er ska inte kun­na ut­nyttjas för att sprida falska ny­heter som om det vore san­ning. Även om me­di­erna vet om riskerna kan hjälp med att stärka it-sä­ker­heten be­hövas.
En­ligt en rap­port från FRA görs var­je månad cir­ka 10 000 nät­at­tacker mot svenska da­torer i syf­te att komma åt käns­liga upp­gifter och an­vända dem i fel­ak­tiga sam­man­hang.
Kom­munerna dis­po­nerar många så­dana upp­gifter, var­för det är oer­hört vik­tigt att da­ta­sä­ker­heten är hög i de kom­mu­nala sy­stemen. Men en­ligt Svenskt IT-sä­ker­hets­in­dex är kom­munerna sämst på sä­ker­hets­tän­kan­de. Att ex­em­pel­vis el­bo­lag kan fjärr­styras för att helt stänga ned el­nätet har visat sig i Ukrai­na. Det skulle kun­na ske ock­så i en svensk kom­mun. Lands­tingen/re­gi­onerna med käns­liga sjuk­jour­naler i sina sy­stem är lyck­ligt­vis bätt­re på it-sä­ker­het.
Sä­ker­hets­tän­kan­det be­höver höjas ge­ne­rellt när det gäller it-an­vändningen. Att par­tier och me­di­er höjer sä­ker­heten är av oer­hörd vikt för de­mo­kra­tins funk­tion. Kom­munerna måste ock­så stärka sin it-sä­ker­het, både för den per­son­liga in­te­gri­teten och för att sä­kra de kom­mu­nala verk­sam­heternas funk­tion.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×