Nu börjar an­greppen på C och An­nie Lööf

Cen­ter­par­ti­et kommer att blir mål för an­dras an­grepp, för­ut­spådde jag i går­dagens le­da­re om Cen­ter­par­ti­ets stora opi­ni­ons­fram­gångar. Det blev be­sannat ome­del­bart. De tre stora li­be­rala dags­tid­ningarna Dagens Nyheter, Expressen och Gö­te­borgs-Posten hade miss­tänk­lig­görande av An­nie Lööf som hu­vud­äm­ne för sina le­dar­si­dor i går.
”Cen­tern kommer un­dan”, skrev Dagens Nyheter och me­nade med det att An­nie Lööf inte re­do­visat hur Sve­ri­ge ska regeras ef­ter va­let. Där­emot im­po­neras tid­ningens ledar­re­dak­tion av att An­nie Lööf är så tyd­lig med både vil­ket sam­häl­le C strävar ef­ter och vil­ken po­li­tik som ska föras.
I Gö­te­borgs-Posten kri­ti­serade Alice Teodorescu i Gö­te­borgs­pos­ten ock­så C för otyd­lig­het i re­ger­ings­frå­gan. Det går inte att ”ge sken av att re­ger­ings­frå­gan inte är ett di­lem­ma ” an­ser hon och tyc­ker An­nie Lööf spelar ett högt spel.
De li­be­rala le­dar­skri­benterna kan knappast ha tittat på Agenda den 29 ja­nu­a­ri. Då för­kla­rade An­nie Lööf tyd­ligt att ”vi vill var­ken stödja en skad­lig so­cia­lis­tisk rege­ring el­ler le­gi­ti­mera SD:s po­li­tik”. Att bilda en al­li­ans­re­ger­ing som är be­ro­en­de av SD:s ak­tiva stöd ute­slöt hon, lik­som att sätta sig i en rege­ring ledd av Ste­fan Löfven. Block­över­skri­dan­de sam­ar­be­te kan ske om hela Alliansen är med och för­handlar. Det har ju skett ock­så den här pe­ri­oden.
Lik­ar­tat bud­skap kom från Jan Björk­lund (L) i helgen. Tyd­ligare be­sked har knappast nå­got par­ti gett – och kan knappast ges före va­let.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×