Ett land som håller ihop

Sve­ri­ge har un­der lång tid dragits isär. Klyf­torna har ökat och lands­bygden har för­sakats. Så här får det inte fort­sätta. Rege­ringen har nu fullt fo­kus på lands­bygden och vill vända ut­vecklingen med ett sam­hälls­byg­ge för ett land som håller ihop.
Jag bor i Ka­run­gi, en li­ten by vid Tor­ne älv norr om Ha­pa­ran­da, och där har jag bott hela livet. Jag vet hur vik­tigt det är att sa­ker och ting fun­gerar även utan­för de stora städerna och att det finns jobb, bra sam­hälls­ser­vi­ce samt snabbt och fun­gerande bred­band.

Jag vill veta mer om vad män­ni­skorna i hela vårt land tyc­ker om sam­hälls­ut­veck­lingen. Där­för ge­nom­för jag nu en Sve­ri­ge­re­sa som tar mig till samt­liga län och ett 50-tal kom­muner, främst min­dre lands­bygds­orter.
Un­der två dagar be­söker jag nu Blek­in­ge och Skåne där jag ska åka till Bro­möl­la, Sim­ris­hamn, Olof­ström, Pers­torp, To­me­lil­la och Ystad.
Jag ska lyssna in de lo­kala för­ut­sätt­ningarna och hämta in syn­punkter kring rege­ringens ar­be­te för att män­ni­skor ska kun­na bo, leva och jobba på i hela landet.
Rege­ringen har hit­tills bland an­nat:
– Höjt det per­ma­nenta stödet till väl­färden i kom­munerna med tio mil­jarder per år.
– Tagit fram en na­tio­nell livs­me­dels­stra­te­gi som ska öka den svenska mat­pro­duk­tionen och skapa fler jobb och på det­ta satsar vi en ”mat­mil­jard”.
– Av­satt över fyra mil­jarder till bred­bands­ut­bygg­nad på lands­bygden.

Fler bra sa­ker är på gång, som den par­la­men­ta­riska lands­bygds­kom­mit­téns 75 för­slag för en sam­man­hål­len lands­bygds­po­li­tik som nyss över­lämnades till rege­ringen.
För­sla­gen är nu ute på re­miss och målet är att vi ska läg­ga en lands­bygds­pro­po­si­tion un­der våren 2018.
Rege­ringen ar­betar även in­ten­sivt med att ta fram Sve­ri­ges första na­tio­nella skogs­pro­gram. Skogen är en nyc­kel i över­gången från ett fos­sil­be­ro­en­de sam­häl­le till ett grönt bio­ba­se­rat sam­häl­le.

Det här är så klart inte till­räck­ligt, utan vi måste göra mer men det tar tid att vända ut­vecklingen. Det här dock är en bra bör­jan och rege­ringen tror på en ljusnande fram­tid för lands­bygden.
Att se till alla män­ni­skor och till hela landets ut­veckling är en del av den svenska mo­dellen. Och den svenska mo­dellen ska ut­vecklas, inte av­vecklas.
Jag ser fram emot de här dagarna i vac­kra och drif­tiga Blek­in­ge och Skåne där jag ska lyssna och få med mig fler idéer kring hur vi ska ha ett land som håller ihop.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×