Ett land som håller ihop

Sve­ri­ge har un­der lång tid dragits isär. Klyf­torna har ökat och lands­bygden har för­sakats. Så här får det inte fort­sätta. Rege­ringen har nu fullt fo­kus på lands­bygden och vill vända ut­vecklingen med ett sam­hälls­byg­ge för ett land som håller ihop.
Jag bor i Ka­run­gi, en li­ten by vid Tor­ne älv norr om Ha­pa­ran­da, och där har jag bott hela livet. Jag vet hur vik­tigt det är att sa­ker och ting fun­gerar även utan­för de stora städerna och att det finns jobb, bra sam­hälls­ser­vi­ce samt snabbt och fun­gerande bred­band.

Jag vill veta mer om vad män­ni­skorna i hela vårt land tyc­ker om sam­hälls­ut­veck­lingen. Där­för ge­nom­för jag nu en Sve­ri­ge­re­sa som tar mig till samt­liga län och ett 50-tal kom­muner, främst min­dre lands­bygds­orter.
Un­der två dagar be­söker jag nu Blek­in­ge och Skåne där jag ska åka till Bro­möl­la, Sim­ris­hamn, Olof­ström, Pers­torp, To­me­lil­la och Ystad.
Jag ska lyssna in de lo­kala för­ut­sätt­ningarna och hämta in syn­punkter kring rege­ringens ar­be­te för att män­ni­skor ska kun­na bo, leva och jobba på i hela landet.
Rege­ringen har hit­tills bland an­nat:
– Höjt det per­ma­nenta stödet till väl­färden i kom­munerna med tio mil­jarder per år.
– Tagit fram en na­tio­nell livs­me­dels­stra­te­gi som ska öka den svenska mat­pro­duk­tionen och skapa fler jobb och på det­ta satsar vi en ”mat­mil­jard”.
– Av­satt över fyra mil­jarder till bred­bands­ut­bygg­nad på lands­bygden.

Fler bra sa­ker är på gång, som den par­la­men­ta­riska lands­bygds­kom­mit­téns 75 för­slag för en sam­man­hål­len lands­bygds­po­li­tik som nyss över­lämnades till rege­ringen.
För­sla­gen är nu ute på re­miss och målet är att vi ska läg­ga en lands­bygds­pro­po­si­tion un­der våren 2018.
Rege­ringen ar­betar även in­ten­sivt med att ta fram Sve­ri­ges första na­tio­nella skogs­pro­gram. Skogen är en nyc­kel i över­gången från ett fos­sil­be­ro­en­de sam­häl­le till ett grönt bio­ba­se­rat sam­häl­le.

Det här är så klart inte till­räck­ligt, utan vi måste göra mer men det tar tid att vända ut­vecklingen. Det här dock är en bra bör­jan och rege­ringen tror på en ljusnande fram­tid för lands­bygden.
Att se till alla män­ni­skor och till hela landets ut­veckling är en del av den svenska mo­dellen. Och den svenska mo­dellen ska ut­vecklas, inte av­vecklas.
Jag ser fram emot de här dagarna i vac­kra och drif­tiga Blek­in­ge och Skåne där jag ska lyssna och få med mig fler idéer kring hur vi ska ha ett land som håller ihop.

Dagens fråga

Det är sportlovsvecka - tänker du sporta?

Loading ... Loading ...

Tv

×