Sex av tio Lundaelever kommer utifrån

Lund 2202 elever har sökt till Lunds gymnasieskolor i år. Som vanligt kommer en stor del av eleverna – 62 procent – från andra kommuner. Söktrycket är högst på de högskoleförberedande programmen. På Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet kan inte alla elever som sökt beredas plats.

På tisdagen ska utbildningsnämnden ta beslut om antalet elevplatser i årskurs 1 för gymnasieskolan i Lund under kommande läsår. Trenden att fler elever väljer längre pendlingsavstånd för att gå i den skola de valt håller i sig. Många elever från kranskommunerna runt Lund och från Eslöv, Hörby, Höör, Landskrona och Malmö vill helst studera i Lund.

I år har ansökningarna gått ned med totalt 15 elever och de från andra kommuner har gått ned med 3 procentenheter sedan förra året. I hela riket är det 37 procent av eleverna som väljer yrkesförberedande program i första hand, medan det i Lund är endast 16 procent. Dock är det en liten ökning sedan förra året.
Bland de högskoleförberedande programmen är Samhällsvetenskapsprogrammet det mest översökta i år. 549 förstahandssökande finns och utbildningsnämnden föreslås besluta 516 platser. Detta är en ökning med 22 platser sedan förra året. Utrymmesskäl gör att man inte kan utöka antalet platser ytterligare.
Naturvetenskapsprogrammet är också populärt och har 593 sökande, vilket är ungefär samma som förra året. I förslaget ligger 529 platser. Bristen på antal labsalar på Spyken och Katedralskolan gör att det inte går att matcha alla förstahandsval med platser.
Ekonomiprogrammet är mindre populärt i år och sökandeantalet har sjunkit med 106 elever sedan förra året. 251 platser föreslås till 256 sökande.
Estetiska programmet får allt färre sökande. 78 elever har sökt till de föreslagna 93 platserna på Spyken. Skolan ska nu gå ut med en informations- och marknadsföringsdrive för att locka fler sökande.
Humanistiska programmet, som finns på Katedralskolan och Spyken är litet och antalet sökande kan inte fylla två klasser med 60 elever. Utbildningsnämnden föreslås besluta att Humanistiska programmet pausas och att Katedralskolan satsar på spetsen, Linguaprogrammet som kombineras med Samhällsvetenskapsprogrammet i en klass.
När det gäller de yrkesförberedande programmen föreslås en ökning med 20 platser på el- och energiprogrammet, 11 på handel och administration och 13 på VVS- och fastighetsprogrammet.

Läs mer:

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×