Annie Lööf, framgångsrik C-ledare. Foto: TT

För ti­dig form­topp?

Cen­ter­par­ti­et fort­sätter öka i opinionsmätningarna. Helgens Si­fo­mät­ning ger C hög­re opi­ni­ons­stöd än vad par­tiet fått un­der hela par­ti­le­da­ren An­nie Lööfs livs­tid.
Det här är na­tur­ligt­vis gläd­jan­de för par­tiet. Ned­gång­en har varit näs­tan utan av­brott ända se­dan Thor­björn Fäll­dins re­ger­ings­tid i slu­tet av 1970-talet, med en­sta­ka hack upp­åt. Att An­nie Lööf kun­nat vända de bot­ten­siff­ror un­der tre pro­cent som C fick ett par år ef­ter att hon till­trätt, innan det ny­li­be­rala idé­pro­gram­för­sla­get avfärdades, till siff­ror som är de högsta på 30 år är en pre­sta­tion ut­ö­ver det van­liga.
Som all­tid sker ett par­tis fram­gångar på nå­got an­nans be­kost­nad. När Cen­terns ned­gång startade i slu­tet av 1970-talet ef­ter en 20-årig oav­bru­ten fram­gång var det Mo­de­raterna som tog de flesta av C-sym­pa­ti­sörerna. Nu går strömmen i om­vänd rik­tning, från M till C. Men C tar ock­så (till­ba­ka) en del väl­ja­re från Mil­jö­par­ti­et, se­dan MP miss­lyc­kats med att göra po­li­tik av sitt pro­gram i re­ger­ings­ställ­ning. Det är un­ge­fär sam­ma skäl som gjorde att miss­nöjda C-väl­ja­re gick till det nya par­tiet på 1980-talet.
Fort­sätter ut­vecklingen kan An­nie Lööf bli op­po­si­tions­le­da­re inte bara som den mest po­pu­lära par­ti­le­da­ren, som hon re­dan är, utan ock­så där­för att hon leder det största allians­par­tiet. Det är far­ligt att dra ut trender, men så­väl fram­gång som mot­gångar för­stär­ker gär­na sig själva, så omöj­ligt är det inte.
Sam­ti­digt är det ett och ett halvt år kvar till riks­dags­valet. Den stora fram­gången nu leder till att Cen­ter­par­ti­et blir mål för alla an­dra par­tiers an­grepp. Det har re­dan mär­kts i sura kom­men­tarer i li­be­rala och mo­de­rata tid­ningar, och snart kommer kniv­huggen i ryggen ock­så från po­li­ti­ker i des­sa par­tier, även om par­ti­le­da­rna sä­kert fort­sätter visa enig­het utåt.
Så Cen­ter­par­ti­et må gär­na fira de stän­digt hög­re opi­ni­ons­siff­rorna och fortsätta forma en än mer slagkraftig po­li­tik. Men det är ändå bara val­siff­rorna som gäller.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×