Skolinspektionen ge­nom­fö­rde en till­syn av Kir­se­bergs­sko­lan un­der nå­gra dagar i de­cem­ber för­ra året. Arkivbild

Bråk och smäl­la­re kan ge mil­jon­smäll

MAL­MÖ Trots en pro­ble­ma­tik med smäl­la­re och slags­mål på Kir­se­bergs­sko­lan har de an­sva­riga inte satt in till­räck­liga åt­gärder för att sä­kra skol­mil­jön. Det an­ser Skolinspektionen som i ett fö­re­läggande till kom­munen hotar med en mil­jon kro­nor i vite. Myn­dig­heten slår även ned på ”ett myc­ket hårt språk­bruk” bland eleverna.

Skolinspektionen ge­nom­fö­rde en till­syn av Kir­se­bergs­sko­lan un­der nå­gra dagar i de­cem­ber för­ra året.
Un­der till­synen be­rättade elever att det på sko­lan fö­re­kommer bråk och slags­mål, skrik samt ”fyr­ver­ke­rier” – bland an­nat i form av mini­smäl­la­re.
Nå­gon elev upp­gav att det var slags­mål var­je dag. An­dra sade att det var ”jät­te­myc­ket bråk”. och att det finns elever som går runt med fick­knivar.

Eleverna be­rättade att det började med att elever svär och bråkar och ”se­dan blir det jät­te­stort slags­mål där alla bara hejar på” samt att många bråkar i kor­ri­dorerna där lä­ra­rna inte ser.
Dess­utom händer det att elever hämtar äld­re sys­kon som slår an­dra.

När eleverna be­skrev si­tua­tionen i klass­rummen talade många om kaos. Med kaos me­nade de att in­gen lyssnar, att alla stör och att det kastas stolar och lyf­ts bord.
Flera lä­ra­re be­kräftar elevernas be­skrivning av si­tua­tionen med smäl­la­re, slags­mål, hot och fula ord. De påtalar även att eleverna an­vänder ett myc­ket hårt språk­bruk.
På fråga från Skolinspektionen om sko­lan klarar av att ge eleverna en stu­die­mil­jö som präglas av trygg­het svarade rek­torn ”nej, vi har mer att göra”. Rek­torn sade vidare att trygg­heten varit ett pro­blem av ”den här dig­ni­teten” se­dan för­ra hösten.

För­ut­om den stö­kiga si­tua­tionen med oro och kränk­ningar handlar det ock­så om att sko­lan brister i in­satserna till elever med sär­skilt be­hov, an­ser Skolinspektionen.
Då verk­sam­heten vid Kir­se­bergs­sko­lan inte upp­fyller de krav som följer av de fö­re­skrifter som gäller för verk­sam­heten, finns det, en­ligt Skolinspektionen, skäl att fö­re­lägga Mal­mö kom­mun att full­göra sina skyl­dig­heter och vid­ta åt­gärder för att av­hjälpa bristerna.
Mot bak­grund av ovan­stå­en­de be­dömer Skolinspektionen an­ser att bristerna i sko­lans ar­be­te med trygg­het, studiero och åt­gärder för att mot­verka krän­kan­de be­handling, är så all­var­liga att fö­re­läg­gan­det ska förenas med ett vite på en mil­jon kro­nor.
Kom­munen måste nu åt­gärda bristerna till senast den 2 ok­to­ber i år.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×