Vad händer när AI blir bäst?

Som var­je Schwarzenegger-fan vet är det i år 20 år se­dan Skynets ar­ti­fi­ci­ella in­tel­li­gens (AI) plöts­ligt blev med­ve­ten om sig själv och började be­kriga mänsk­lig­heten.
Det där med AI kändes av­läg­set 1991 när Ter­mi­na­tor 2 kom ut – året när den första webb­sajten såg dagens ljus och ”in­ter­net” handlade om att knä­falla fram­för sitt US Ro­bo­tics-mo­dem och un­der in­ner­lig bön hoppas att det ef­ter en halv mi­nut av ma­niskt kvä­kande KAN­SKE skulle koppla upp sig mot nå­gon text­ba­se­rad tjänst.

Även idag kan hela kon­ceptet med AI ibland kännas av­läg­set. Här­om må­naden (jag un­der­stryker att det­ta är ab­so­lut sant) tyc­kte Net­flix tips­al­go­ritmer att efter­som jag tittat på the Shin­ing så borde näs­ta film­kväll ägnas åt ”Åsa-Nis­se – wälkom to Knohult”. Sam­ma ma­ski­nella in­tel­li­gens valde ock­så ut ”Ausch­witz. The Nazis and the fi­nal so­lu­tion” som en lo­gisk upp­föl­ja­re till Downton Abbey.
Men så sak­te­li­ga är vi ändå på väg in i en tid när as­pekter av AI på olika sätt kommer att vävas in i sam­häl­let. Var­ningar för vad det­ta kan föra med sig kommer från hyf­sat klar­tänkta män­ni­skor som Stephen Hawkings och Elon Musk. Om det visar sig lättare att skapa ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens än ar­ti­fi­ci­ell mo­ral – det som Skynet så up­pen­bart sak­nade – vad händer då?

Jag er­känner att jag kan­ske är lite när­synt (jag är stats­ve­ta­re vid Lunds uni­ver­si­tet) när jag mer ome­del­bart in­tres­serar mig för vad som händer med den ve­ten­skap­liga världen ef­ter hand som AI ut­vecklas.
När IBMs da­tor Deep Blue slog schack­mäs­ta­ren Gar­ri Kasparov 1997, så gjorde den det ge­nom att snabbt men plåg­samt ana­ly­sera alla möj­liga po­si­tioner för ett an­tal drag fram­åt. Inte så in­tel­li­gent egent­li­gen: schack har trots allt ett be­gränsat an­tal möj­liga drag. ’

Spelet Go är helt an­nor­lunda. Deep Blue skulle kräva åt­skil­liga mil­jarder år för att un­der­söka en bråk­del av möj­lig­heterna. För­ra året vann Googles pro­gram AlphaGo över stor­mäs­ta­ren Lee Se-Dol ge­nom att an­vända en helt an­nan tek­nik – neurala nät­verk – som för­söker imi­tera den mänsk­liga hjär­nans sätt att ar­beta.

Me­toden handlar om att låta da­torn på egen hand hitta möns­ter, och möns­ter av möns­ter i flera ni­våer. Det som skaver lite är att in­gen fak­tiskt kan för­klara el­ler för­stå hur AlphaGo kände igen de vin­nan­de möns­tren. Det kommer sä­kert en dag när ett pro­gram på lik­nan­de sätt ”ser” kom­pli­ce­rade po­li­tiska mål som möns­ter och fö­re­slår vägar att nå dit.

Vad bra! Eller? Ja det blir till sist en fi­lo­so­fisk fråga. Se­dan Upp­lysningen har ve­ten­skaps­män och -kvin­nor strävat ef­ter att skapa mo­deller för att för­stå hur sa­ker hänger ihop. Sam­ti­digt har man i bästa fall för­bättrat möj­lig­heterna att för­ut­sä­ga ut­fall i lik­nan­de si­tua­tioner.
Men vad händer om de neurala nät­verken blir myc­ket bätt­re än de ve­ten­skap­liga mo­dellerna på att se in i fram­tiden? Vad skall vi med ve­ten­skap och tröskande ar­be­te till för att för­stå sam­man­hang om det finns gen­vägar till svar nå­gra knapp­tryck bort? Svar vars ur­sprung in­gen vis­ser­li­gen kan för­klara el­ler för­stå, men som verkar fun­gera.
Tänk noga in­nan du svarar.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×