Antalet trafikdöda är fortfarande för många. Foto: TT

Gör tra­fiken sä­krare

An­talet döda i tra­fiken har varit i stort sett oför­änd­rat de senaste sju åren. För­ra året dödades (pre­li­mi­närt) 263 män­ni­skor på vägarna, vil­ket är fyra fler än året in­nan. 2010 dog 266 på vägarna och se­dan dess har an­talet va­rierat mel­lan 314 och re­kord­låga 259 år 2015.
Flest dog de två åren före hö­ger­tra­fik­om­lägg­ningen då 1313 per­soner dödades i tra­fiken var­de­ra året. Se­dan dess har allt­så an­talet minskat ra­di­kalt sam­ti­digt som an­talet for­don ökat kraf­tigt. Sä­krare bilar, bland an­nat sä­ker­hets­bäl­ten, krock­kud­dar och starkare kon­struk­tioner, och bätt­re väg­stan­dard, både mo­tor­vägar och mö­tes­fria vägar ge­nom mitträckesutbyggnad, är de vik­tigaste fak­torerna bak­om de minskande döds­talen.
Ändå är det inte till­räck­ligt. Även 260 döda är för många. Noll­vi­sionen säger att högst 220 döda kan ac­cep­teras år 2020. Då måste ratt­fyl­le­riet be­kämpas ef­fek­tivare, efter­som var fj­ärde döds­o­lyc­ka (min­st) orsakas av en ratt­full fö­ra­re.
Vilt­o­lyc­korna är en ka­te­go­ri som ökade för­ra året. Ef­ter att ha legat på ni­vån 47 000-48 000 de senaste fyra åren ökade an­talet till 58 000 för­ra året, allt­så en dra­ma­tisk ök­ning. Där­för be­hövs mer vilt­stäng­sel ut­med vägarna.
Där­emot är det svårt att se att Tra­fik­verkets hu­vud­in­rikt­ning, sän­kta has­tig­heter, har nå­gon di­rekt ef­fekt, även om ska­dorna blir min­dre vid läg­re has­tig­heter när en olyc­ka händer. Men vare sig Tra­fik­ver­ket el­ler VTI har nå­gon sta­ti­stik som visar att an­talet olyc­kor minskar när has­tig­heten sän­kts, trots att has­tig­hets­sänk­ningar varit var­dags­mat på vägarna i landet de senaste åren.
Ändå är den enda kom­men­taren från Maria Ågren, ge­ne­ral­di­rek­tör på Trans­port­sty­rel­sen, till den färska sta­ti­stiken över döds­o­lyc­kor att skärpa has­tig­hets­över­vak­ningen ge­nom fler tra­fik­ka­me­ror. Så­dana är mo­ti­verade på olycks­drab­bade väg­av­snitt, men den ef­fek­tivaste lö­sningen är att bygga sä­krare vägar. Det visar de senaste de­cen­ni­ernas ut­veckling.

Dagens fråga

Vilken festival går du helst på i sommar?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×