In­gen po­äng med allt­för stora re­gi­oner

Det länge emot­sedda för­sla­get till ny regionindelning, som bara är ett dis­kus­sions­un­der­lag en­ligt ut­re­da­rna, in­ne­bär att de två stor­re­gi­oner som bil­dades på för­sök re­dan 1999 och som se­dan per­ma­nentas ska bli ännu större. Bara sex mastodontre­gi­oner i landet vill rege­ringen ha, och ut­re­da­rna har följt in­ten­tionerna.
Er­fa­ren­heterna av hur Skåne och Väst­ra Gö­ta­land fun­gerat är både po­si­tiva och ne­ga­tiva. De visar att det kan finnas po­änger med större re­gi­oner, fram­för allt för tra­fik­ut­veck­lingen. Men sjuk­vården blir inte bätt­re. Tvärt­om har de be­tyd­ligt min­dre re­gi­onerna Hal­land och Jön­kö­ping den bästa sjuk­vården, en­ligt många jäm­fö­rel­ser.
Att utöka Skåne med Blek­in­ge, istäl­let för att låta Blek­in­ge fort­sätta ut­veckla det sam­ar­be­te som eta­blerats i syd­öst­ra Sve­ri­ge gagnar knappast vare sig Skåne el­ler Ble­king. På sam­ma sätt är det fel­tänkt att ut­vidga Väst­ra Gö­ta­land med både Hal­land och Värmland. Till att fu­sioner med Värmland har re­gi­onen re­dan sagt nej, ef­ter ini­tia­tiv från Värmland, och Hal­land mot­sätter sig be­stämt att ingå i ett större sam­man­hang, på goda grunder. Sam­ar­be­te över läns- och re­gi­on­gränser fun­gerar bra och kan fort­sätta göra så.
Det enda som är sä­kert med den karta som pre­sen­terades i går är att den inte kommer att gälla när det slut­liga för­sla­get läg­gs senare i år. Opi­ni­onen mot är myc­ket stark, inte bara i Skåne och Hal­land.

Dagens fråga

MFF har inte börjat säsongen som laget hoppats. Tror du fortfarande på guld?

  • Ja, självklart! (44%, 319 Röster)
  • Nej, knappast! (31%, 219 Röster)
  • Jag har aldrig trott på guld. (25%, 179 Röster)

Antal röster: 717

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×