Balt­länder bygger stäng­sel mot flyk­tingar

Bal­ti­kum. Est­land och Lett­land har börjat upp­fö­ra ett stäng­sel längs sina gränser mot Ryss­land, en­ligt flera in­ter­na­tio­nella ny­hets­by­råer.

Or­saken är de om­kring 6 000 flyk­tingar som för­ra året via Ryss­land tog sig in i Norge och Fin­land.
Hund­ra­tals li­tau­iska gräns­vakter, po­lis och sol­dater startade i vec­kan en öv­ning i att han­tera en gräns­kris. Åter­in­fö­ran­det av id-kon­troller på en del av gränsen till sin granne Lett­land kommer ock­så att testas vid öv­ningen, skriver The New York Times.
Est­land in­stal­lerar över­vaknings­an­ord­ningar, li­ka­dana som re­dan finns på den li­tau­iska gränsen mot Vit­ryss­land, för att om­in­tet­göra både smugg­ling och il­le­gal in­vandring.
– Det vore olyck­ligt om vi skulle be­höva ett gräns­stäng­sel, sade Ojars Eriks Kalnins, med­lem av det let­tiska par­la­mentets kom­mit­té för eu­ro­pe­iska frå­gor.
– Men med tan­ke på om­stän­dig­heterna i Eu­ro­pa just nu kan det vara nöd­vän­digt.
Hit­tills har an­talet flyk­tingar varit en rän­nil.
Fin­land kri­ti­serade Ryss­land i ja­nu­a­ri för att tillåta asyl­sö­kan­de över de­ras ark­tiska gräns, ef­ter att de­ras an­tal vid stora Sal­la gräns­över­gång nådde 20 per dag.
Om­kring 5 000 asyl­sö­kan­de kom till Norge 2015 via Ryss­land, av to­talt 31 000 asyl­sö­kan­de som kom för­ra året.
Men flö­det av mi­granter från Ryss­land till Fin­land har stoppats i mars, en­ligt finska gräns­be­vak­ningen.

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×