Migrationsverket är ut­lo­ka­li­serat till Norrköping. Foto: TT

Stock­holm inte staten

Stat­liga myn­dig­heter bör ut­lo­ka­li­seras från Stock­holm. tyc­ker stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi i ett ut­spel i Stock­holms­tid­ningen Dagens Nyheter.
De senaste åren, för att inte skriva de­cen­ni­erna, har en allt hög­re an­del av de stat­liga jobben kon­cen­trerats till Stock­holm. Det gäller ända se­dan en ti­digare våg av ut­lo­ka­li­sering av stat­liga verk på 1970-talet. Inte ens nya stat­liga myn­dig­heter har i nå­gon större ut­sträckning lo­ka­li­serats till an­dra orter än hu­vud­staden, trots att det borde vara en­klare än att om­lo­ka­li­sera myn­dig­heter med kan­ske flera hund­ra an­ställda.
Dess­utom, och på sätt och vis all­var­ligare än att över hälften av alla stat­liga verk har hu­vud­kon­toret i hu­vud­kom­munen, har många myn­dig­heter cent­ra­li­serat sin verk­sam­het och dragit in lo­kal­kon­tor i små­kom­munerna. Det gäller sär­skilt Ar­bets­för­med­lingen, För­säk­rings­kas­san och Skat­te­ver­ket, som alla har haft en or­ga­ni­sa­tion med många lo­kal­kon­tor.
To­talt är de stat­ligt an­ställda bara drygt fem pro­cent av alla ar­bets­till­fäl­len i landet. Uppsala län är en vin­na­re, där över elva pro­cent av sys­sel­sättningen är stat­liga jobb, me­dan Hal­land Kronoberg och Kal­mar ligger sämst till med bara drygt tre pro­cent stat­ligt an­ställda.
30 pro­cent av alla stats­an­ställda jobbar i Stock­holms län. Det visar att många jobb borde ut­lo­ka­li­seras, om en bätt­re rätt­visa ska nås.
För staten borde det vara en vinst att minska kon­cen­tra­tionen till Stock­holm. Hy­rorna för kon­tor är högst i Stock­holms­re­gio­nen, och bo­stads­bristen gör det svårt att re­kry­tera per­so­nal. Vart femte fö­re­tag i Stock­holm har miss­lyc­kats med re­kry­ter­ingar på grund av bo­stads­bristen, visar en un­der­sökning av Stock­holms han­dels­kam­ma­re. Di­gi­ta­li­seringen gör att platsen för kon­toret inte är av­gö­ran­de för ef­fek­ti­vi­teten. Men på an­dra orter kan stat­liga myn­dig­heter bredda ar­bets­mark­naden.
Så se till att staten inte är det­sam­ma som Stock­holm.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×