Fö­re­taget i en app – en­klare kan det inte bli

Att starta fö­re­tag kan kännas svårt för många. Det ska re­gi­streras, Skat­te­ver­ket ska ha rap­porter och en hel del for­ma­lia krävs.
Inte min­st för den som ny­li­gen kommit till ett nytt land kan det kännas oöver­stig­ligt. Där­för är Cen­ter­par­ti­ets senaste idé för att un­der­lätta in­teg­ra­tionen spän­nan­de.
Den som har en idé och vill starta fö­re­tag ska kun­na göra det en­kelt ge­nom en app i te­le­fonen. En sär­skild fö­re­tags­form, in­gångs­fö­re­tag, för rik­tigt små fö­re­tag med en om­sättning på högst 250 000 kro­nor, in­rättas. Det enda kravet är att 25 pro­cent på om­sättningen skickas in till Skat­te­ver­ket som scha­blon­skatt.
Tanken med för­sla­get är att det ska un­der­lätta för in­vand­ra­re som nyss kommit till Sve­ri­ge att komma igång med ett eget fö­re­tag. Många har en bak­grund som egen­fö­re­ta­ga­re hem­ma, som sko­ma­ka­re, skräd­da­re, mark­nads­säl­ja­re el­ler jord­bru­ka­re men har svårt att hitta rätt i den svenska by­rå­kra­tin.
Å an­dra si­dan skulle för­sla­get ock­så kun­na gälla för svenskar som vill starta eget i li­ten skala. Appföretaget skulle inte ute­stänga nå­gon utan un­der­lätta att komma igång. När verk­sam­heten växer kan ett ”rik­tigt” fö­re­tag med nor­mala krav på moms­re­do­vis­ning och egen­av­gifter re­gi­streras.
Alla de­taljer i C-för­sla­get är för­stås inte klara, men idén är till­räck­ligt in­tres­sant för att ut­veckla. Ska fler ny­an­lända komma in på ar­bets­mark­naden är egna fö­re­tag en vik­tig del av lö­sningen.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×