Bygg­kost­naderna måste sän­kas re­jält

Bo­stads­bristen är se­dan många år ett stort pro­blem. Från att ha varit främst ett stor­stads­pro­blem är det nu bo­stads­brist i de flesta svenska kom­muner.
Rege­ringen har bjudit in op­po­si­tionen till sam­tal om bo­stads­po­li­tiken, men ännu har inte kommit nå­gra in­di­ka­tioner på vad som kommer att göras – om par­tierna kan enas.
Pro­blemet är så stort att många olika åt­gärder krävs. Nå­gon en­kel lö­sning finns inte. Där­för är det po­si­tivt att även olika ak­törer på bo­stads­mark­naden en­ga­gerar sig i de­batten ut­ifrån sina ut­gångs­punkter.
Det hit­tills kan­ske mest fri­språ­kiga in­lägget kommer från SABO:s vd Kurt Eli­as­son, som nu utmanar bygg­bran­schen. Kost­naderna för att bygga bo­städer måste be­gränsas, är hans tyd­liga bud­skap.
Sve­ri­ge har EU:s högsta bygg­priser en­ligt EU:s sta­ti­stik­or­gan Eu­ro­stat, kon­sta­terar Eli­as­son, Det är ett av de största pro­blemen, efter­som de bo­städer som nybyggs blir så dyra att många som be­höver en bo­stad inte har råd att be­ta­la för bo­en­det.
SABO, som är sam­ar­bets­or­gan för de kom­mu­nala bo­stads­bo­lagen, för­söker nu bi­dra till att dämpa kost­nads­ut­veck­lingen ge­nom att göra ram­upp­handling av nyc­kel­fär­diga fler­bo­stads­hus och sätta hårda pris­tak i upp­handlingen. Det ska ge möj­lig­het för bo­stads­bo­lagen att få fram nya hy­res­hus till en kost­nad som är möj­lig för hy­res­gästerna att be­ta­la.
Men Eli­as­son pekar ock­så på det som borde vara själv­klart, om inte fack­för­bundet Bygg­nads hade en så stark po­si­tion både inom so­ci­al­de­mo­kra­tin och på ar­bets­mark­naden. De svenska bygg­bo­lagen be­höver ut­sättas för in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens, säger han.
Just den bris­tan­de kon­kur­rensen på den svenska bygg­mark­naden är en hu­vud­or­sak till den höga kost­nads­ni­vån. In­ter­na­tio­nell kon­kur­rens skulle kun­na sän­ka bygg­kost­naderna och det skulle kun­na leda till att fler bo­städer byggs. Den frå­gan måste in i de po­li­tiska för­hand­lingarna.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×