Syd­svensk sam­ver­kan ba­lan­se­rar Stock­holm

Re­gi­on Skå­ne har till­sam­mans med re­gio­ner­na i Hal­land, Ble­kinge och de tre Små­lands­lä­nen ut­ar­be­tat en ge­men­sam stra­te­gi för tra­fi­ken i Syd­sve­ri­ge. Den ge­men­sam­ma platt­for­men kan göra att Syd­sve­ri­ge kan ba­lan­se­ra kra­ven från Stock­holm på ett bätt­re sätt.
När sex re­gio­ner ska sam­sas om ett ”po­si­tions­pap­per” blir den na­tur­li­ga följ­den att konkretiseringarna inte blir så många. Där­för är det lätt att rik­ta kri­tik för att vis­sa per­spek­tiv sak­nas.
Det finns dock någ­ra vik­ti­ga mar­ker­ing­ar som för­hopp­nings­vis ska på­ver­ka makt­ha­var­na i Stock­holm (och i Bor­länge där Tra­fik­ver­ket har sitt hu­vud­kon­tor).
Det gäl­ler bland an­nat att de nya snabb­tågs­spå­ren mås­te ” ut­veck­las nära sam­ord­nat med an­slu­tan­de si­do­ba­nor och re­gio­nal tra­fik”. Ska snabb­tå­gen mel­lan stor­stä­der­na få nå­gon verk­lig ef­fekt för byg­der­na där­emel­lan är det en nyc­kel­punkt.
Det är vik­tigt att snabb­tå­gen inte får ta re­sur­ser från den nöd­vän­di­ga upp­rust­ning­en av be­fint­li­ga järn­vä­gar. I det per­spek­ti­vet är de sex re­gio­ner­nas krav på att sä­ker­ställt un­der­håll på Södra stam­ba­nan och Väst­kust­ba­nan lik­som att si­do­ba­nor­na upp­gra­de­ras vik­ti­ga. Dub­bel­spår på den res­te­ran­de de­len av Väst­kust­ba­nan norr om Hel­sing­borg mås­te prio­ri­te­ras, lik­som järn­vä­gen från Hel­sing­borg via Häss­le­holm till Ble­kinge.
I Små­land är kust-till-kust­ba­nan från Kal­mar till Gö­te­borg via Vär­na­mo ut­pe­kad. Men bort­glömd är den po­ten­ti­ellt vik­ti­ga järn­vä­gen från Häss­le­holm till Halm­stad där tra­fi­ken bara kom­mit igång till Mar­ka­ryd. Re­gi­on Hal­land har hit­tills va­rit för­vå­nans­värt oin­tres­se­rad, trots po­li­tiskt tryck från så­väl grann­re­gio­ner­na som de syd­li­ga kom­mu­ner­na i Hal­land. Det är en vik­tig led för nord­öst­ra Skå­nes kon­tak­ter med så­väl Hal­land som Gö­te­borg.
Bä­rig­he­ten på det fin­mas­ki­ga väg­nä­tet är en vik­tig punkt. Där­emot är väg­tra­fi­ken i öv­rigt knap­past nämnd. På det om­rå­det kan­ske kon­kur­ren­sen mel­lan re­gio­ner­na om peng­ar­na är för hård?

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×