Re­ger­ings­kris inte ak­tu­ell

Cen­ter­par­ti­et är fort­fa­ran­de ett kom­mun­par­ti mer än nå­got anat par­ti. I näs­tan hälf­ten av lan­dets kom­mu­ner – 143 – är Cen­ter­par­ti­et en del av den sty­ran­de kon­stel­la­tio­nen. Det är bara S som styr i fler kom­mu­ner.
Att det är så be­ror dels på att C har ett stör­re stöd lo­kalt än i riks­dags­va­let, dels att C är starkt fram­för­allt i de mind­re och me­del­sto­ra kom­mu­ner­na runt om i lan­det.
Det här gör ock­så att Cen­terns kom­mun­po­li­ti­ker har stort in­fly­tan­de i par­ti­et. På Cen­terns kom­mun­da­gar i bör­jan av året dis­ku­te­ras all­tid de frå­gor – även per­son­frå­gor när det är ak­tu­ellt – som är vik­ti­ga för par­ti­et och för lan­det.

När 700 Cen­ter­po­li­ti­ker från näs­tan var­je kom­mun i lan­det sam­la­des det se­nas­te vec­ko­slu­tet var det där­för inte för­vå­nan­de att An­nie Lööf av­bröt sin för­äld­ra­le­dig­het för att vara med. Hon höll tal och lyss­na­de av stäm­ning­ar­na.
En av de frå­gor som dis­ku­te­ras mest just nu var inte så stor på C-kon­fe­ren­sen – om Al­li­an­sen ska för­sö­ka fäl­la S/MP-re­ger­ing­en så snart som möj­ligt. Där är enig­he­ten inom C när­mast to­tal. I Da­gens Sam­häl­les en­kät till alla cen­terns 31 kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­den var be­ske­det en­ty­digt. Ing­en vill att C ska med­ver­ka till en ge­men­sam al­li­ans­bud­get i höst, som skul­le kun­na få SD-stöd och där­med or­sa­ka re­ger­ings­kris. Det har ock­så va­rit An­nie Lööfs och den tjänst­gö­ran­de C-led­ning­ens tyd­li­ga lin­je.

Det är inte för­vå­nan­de att ett par­ti med för­ank­ring i den kom­mu­na­la verk­lig­he­ten har den in­ställ­ning­en. De som sit­ter som KS-ord­fö­ran­de el­ler i öv­rigt i en kom­muns led­ning vet hur vik­tigt det är att tän­ka lite läng­re än till näs­ta full­mäk­ti­ge­vo­ter­ing (el­ler riks­dags­om­röst­ning.
Inom Cen­ter­par­ti­et vet alla att SD inte är nå­got att lita till i läng­den. Stöd i en frå­ga kan snabbt vän­das till nå­got an­nat i näs­ta vo­ter­ing.
Dess­utom vet cen­ter­par­tis­ter­na i kom­mu­ner­na att SD har bara en frå­ga som in­tres­se­rar – att stop­pa el­ler be­grän­sa in­vand­ring­en. Allt an­nat un­der­ord­nas det­ta mål.
Det stod ock­så klart när Mattias Karlsson för drygt ett år se­dan för­kla­ra­de att SD i riks­da­gen kom­mer att rös­ta mot var­je bud­get som inte in­ne­bär att in­vand­ring­en be­grän­sas. Det be­ty­der att en al­li­ans­bud­get som Cen­ter­par­ti­et kan stå bak­om skul­le rös­tas ned näs­ta gång.
Sta­ti­stik som stats­ve­ta­ren Daniel Wal­ther vid Umeå uni­ver­si­tet ta­git fram vi­sar att SD un­der den för­ra man­dat­pe­rio­den of­tast rös­ta­de med Al­li­an­sen (re­ger­ing­en) men ef­ter re­ger­ings­skif­tet istäl­let of­tast rös­tar med S/MP (re­ger­ing­en). Det vi­sar att SD inte är nå­got sta­bilt stöd­par­ti.

Centerpartiets kom­mun­po­li­ti­ker är re­a­lis­ter. De ser ing­en an­led­ning att er­sät­ta en re­ger­ing i mi­no­ri­tet med en ännu mind­re mi­no­ri­tet. Opi­ni­ons­mät­ning­ar på­ver­kar inte riks­da­gens sam­man­sätt­ning.
Dess­utom ser de tyd­ligt de ide­o­lo­gis­ka skill­na­der­na mel­lan C och SD. Att inte mo­de­ra­ta kom­mun­po­li­ti­ker gör det är för­vå­nan­de men kan­ske makt­hung­ern ta­git över för­nuf­tet.
Centerpartiets be­sked, från så­väl par­ti­led­ning som kom­mun­po­li­ti­ker, är dock så en­ty­digt att alla spe­ku­la­tio­ner om re­ger­ings­kris or­sa­kad av Al­li­an­sen kan av­skri­vas. Om Mil­jö­par­ti­et ska­par en re­ger­ings­kris är där­emot en helt an­nan frå­ga.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×