”Vad syss­lar vi med på jor­den?”

På mor­go­nen när jag kör bar­nen till sko­lan el­ler till pend­lar­par­ker­ing­en så bru­kar ra­di­on stå på ”Gry, An­ders med vän­ner”. Ett mor­gon­pro­gram med Gry Fors­sell och An­ders Ti­mell där den all­tid lika klo­ke Mi­ka­el Torn­ving gästpratar. I mor­se sa han nå­got som fast­na­de i min­net: ”Vad syss­lar vi med på jor­den?”
Re­so­ne­mang­et hand­la­de egent­li­gen om ufon, men det jag fast­na­de för var vad ut­om­jord­ing­ar skul­le tän­ka om oss män­ni­skor. Även om jag är över­ty­gad om att det finns liv i uni­ver­sum, så tror jag knap­past det finns vad vi skul­le kun­na kal­la för mänsk­ligt liv. Men ändå, om vi sä­ger att det finns ut­om­jord­ing­ar och om de flög för­bi och tit­ta­de ner på jor­den, skul­le de vil­ja lan­da här då?

I år­hund­ra­den har män­ni­skor äg­nat sin tid här på jor­den till att för­gö­ra var­and­ra, ja, näs­tan se­dan mänsk­lig­he­tens upp­komst. Mil­jon­tals män­ni­skor har fått sät­ta li­vet till från Tro­jans­ka kri­get för över 3000 år se­dan till da­gens krig i Sy­ri­en.
Om man räk­nar ihop hur många som har dött i de krig vi kän­ner till, så hand­lar det san­no­likt om 300-400 mil­jo­ner män­ni­skor. Hur många yt­ter­li­ga­re som har om­kom­mit på flykt från krig, ge­nom svält, sjuk­do­mar och allt an­nat som krig för med sig, går knap­past ens att upp­skat­ta.
Män­ni­skor har dö­dat och dö­dar fort­fa­ran­de sina gran­nar här på jor­den för att de har fel re­li­gi­on, till­hör fel folk­slag el­ler har fel po­li­tis­ka idé­er, för att land ska in­tas, för att land ska be­fri­as, för att dik­ta­to­ris­ka le­da­re ska av­sät­tas, för att nya dik­ta­to­rer vill över­ta mak­ten och så vi­da­re. Det finns ingen brist på mo­tiv för att star­ta krig.

Det enda som är po­si­tivt är att det trots allt blir fär­re oskyl­di­ga ci­vi­la som dör i de allt mer hög­tek­no­lo­gi­s­ka kri­gen. Å and­ra si­dan in­ne­bär de tek­nis­ka fram­ste­gen att kri­gen kan fö­ras på stör­re geo­gra­fis­ka om­rå­den och där­för får ännu fler på flykt.
Ald­rig ti­di­ga­re har så många män­ni­skor va­rit på flykt som nu. Un­der 2015 räk­na­de FN-or­ga­net UNHCR fram att 38 mil­jo­ner män­ni­skor i värl­den var på flykt un­dan krig och för­föl­jel­se. All­ra flest från Sy­ri­en och Irak, men näs­tan lika många från Syd­su­dan och Kon­go.
Det är fullt na­tur­ligt att den ri­kas­te de­len av värl­den är ett loc­kan­de al­ter­na­tiv att fly till, men fort­fa­ran­de är den över­väl­di­gan­de störs­ta de­len flyk­ting­ar inom sina hem­län­der el­ler i grann­län­der. Många flyk­ting­ar fast­nar i kon­flikt­zo­nen och tving­as ock­så fly många gång­er och cir­ka 90 pro­cent av alla flyk­ting­ar har va­rit flyk­ting­ar i över tio år. Jag or­kar knappt tän­ka på hur bar­nens upp­växt ser ut när de flyr från den ena osäk­ra plat­sen till den and­ra.

Skul­le ut­om­jord­ing­ar­na vil­ja lan­da här? Om vi män­ni­skor slår ihjäl var­and­ra för att vi är räd­da för var­and­ras tro, po­li­tis­ka över­ty­gel­se el­ler för näs­tan vad som helst som vi kän­ner osä­ker­het in­för, vad skul­le vi då göra med ut­om­jord­ing­ar? Hur räd­da skul­le vi inte vara för dem?
Om det finns någ­ra ut­om­jord­ing­ar som lä­ser den här krö­ni­kan, tänk er väl­digt noga för in­nan ni lan­dar här på jor­den. Visst finns det många klo­ka, to­le­ran­ta, ny­fik­na jord­män­ni­skor som sä­kert gär­na skul­le vil­ja träf­fa ut­om­jord­ing­ar, men ris­ken är nog ändå allt­för stor för er.
Det är sä­kert bätt­re för er att be­trak­ta den vack­ra jor­den på av­stånd. Och jag tror att ni tän­ker: Vad syss­lar ni med på jor­den?

Dagens fråga

MFF har inte börjat säsongen som laget hoppats. Tror du fortfarande på guld?

  • Ja, självklart! (44%, 319 Röster)
  • Nej, knappast! (31%, 219 Röster)
  • Jag har aldrig trott på guld. (25%, 179 Röster)

Antal röster: 717

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×