Sverige mås­te stå upp mot Ki­nas bru­ta­li­tet

Två svens­ka med­bor­ga­re är av allt att döma fängs­la­de för att de har ut­nytt­jat de­mo­kra­tis­ka rät­tig­he­ter som inte är själv­kla­ra i Kina.
Män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Pe­ter Dah­lin fängs­la­des här­om­da­gen på väg till flyg­plat­sen i Pe­king. Han har ar­be­tat med män­ni­sko­rätts­frå­gor i Kina un­der många år, bland an­nat ut­bil­dat ad­vo­ka­ter och gett stöd i rätts­fall. Nu an­ses han vara ett hot mot ord­ning­en. Per­so­nal från svens­ka am­bas­sa­den har ut­lo­vats få träf­fa ho­nom.
För­läg­ga­ren Gui Minhai, svensk med­bor­ga­re med bok­ut­giv­ning i Hong­kong, är för­svun­nen se­dan före jul. Han miss­tänks ha kid­nap­pats el­ler ut­läm­nats av thai­ländsk po­lis till ki­ne­sis­ka myn­dig­he­ter. Även fyra and­ra med­ar­be­ta­re på hans bok­han­del i Hong­kong har för­svun­nit och miss­tänks ha förts till Kina, trots Hong­kongs sär­skil­da sta­tus där ki­ne­sisk po­lis inte får ar­be­ta.
Båda fängslandena är tec­ken på det hård­nan­de kli­ma­tet i Kina mot män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter och de­mo­kra­ti­fö­re­språ­ka­re. Var­je pro­test ses som ett hot av kom­mu­nist­par­ti­et och den nye le­da­re Xi Jinping, särskilt när den ti­di­ga­re snabb­väx­an­de eko­no­min nu har brom­sats upp.
Den svens­ka re­ger­ing­en mås­te tala klar­språk om Ki­nas oac­cep­tab­la age­ran­de. Att Kina är ett eko­no­miskt vik­tigt land får inte hind­ra Sverige från att stå upp för de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na. Både svens­kar­na och and­ra po­li­tis­ka fång­ar mås­te fri­ges.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×