Våldsamma brukare och tuffa arbetsförhållanden var några av de brister som uppmärksammades på Kärråkra demenscentrum i Eslöv i våras. Ivo gjorde en inspektion av verksamheten senare under året. Arkivbild. .

1 222 anmälningar till Ivo under året

SKÅNE Hög personalomsättning och brist på tillgång till rätt kompetens är bidragande faktorer till fel och brister i vården enligt Ivo, inspektionen för vård och omsorg.
Under 2015 har hittills totalt 1 222 anmälningar och klagomål lämnats in i Skåne.

Lex Maria och Lex Sarah

Privatpersoner kan lämna in ett tips (även anonymt) eller anmäla ett klagomål.
Tipsen sammanställs och blir en del av underlaget vid kommande tillsyn. Bedöms tipset som mycket allvarligt eller akut skickas det direkt till berörd regional avdelning inom Ivo.
De klagomål som Ivo utreder avslutas med ett beslut.
Lex Maria, innebär att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
När vårdgivaren ska utreda det rapporterade för att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat.
Ett underlag för beslut om åtgärder ska hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna om de inte helt går att förhindra.
Lex Sarah, personal är skyldiga att rapportera missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Om ett missförhållande är allvarligt ska anmälan göras till Ivo.
8Källa: Ivo
Anmälningar som kommit in till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg rörande Skåne:
o 704 klagomål från privatpersoner har kommit in 2015. Under motsvarande period förra året var antalet 820
o 349 anmälningar enligt Lex Maria har gjorts.
179 anmälningar gjordes enligt Lex Sarah.
o Beslut med initiativärende som rör hälso- och sjukvårdspersonal:
3 efter klagomål från privatperson.
1 efter Lex Maria anmälan.
o Beslut med initiativärende mot verksamhet:
5 efter klagomål från privatperson.
15 efter Lex Mariaanmälan.
8 efter Lex Sarahanmälan.
Källa: IVO

– Ofta är det flera faktorer som samverkar när det blir fel. Men det vi ser är att det generellt rör sig om bland annat brist på kompetent personal, säger Eva Hansson, enhetschef på Ivo, inspektionen för vård och omsorg i Malmö.
I myndighetens senaste tillsynsrapport för 2014 dras slutsatsen att en av de bidragande faktorerna inom många områden är att hög personalomsättning med en stor andel tillfälligt anställd personal.
Den höga omsättningen genererar i sin tur svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens inom bland annat äldreomsorgen, primärvården, psykiatrin och den somatiska specialistvården.
Bland annat har 34 anmälningar gjorts mot den allmänpsykiatriska vården i Skåne mellan januari till augusti. Under samma period fick Ivo även in 53 anmälningar som rörde akutmottagningar och 38 ärenden mot verksamheter inom gynekologiobstetrik. Runt hälften av besluten har på olika sätt lett till någon form av kritik.

Eva Hansson pratar om en kedja av band annat bristande rutiner och informationsmissar som leder fram till fel. Inhyrd personal, som bemanningsanställda läkare, försvinner efter en tid och tar då med sig avgörande information som kanske inte dokumenterats eller överlämnats på ett patientsäkert sätt. Till exempel kan remisser blir liggande utan att skickas i väg eller så har ett provsvar lämnats men inte följts upp.

Just bristen på fast personal, möjligheten att träffa en och samma läkare, är en verklighet på många vårdcentraler i Skåne. 704 klagomål utreddes totalt enligt patientsäkerhetslagen, PSL, av Ivo mellan januari och november 2015. Det är färre än året innan.
111 av dem rörde fram till augusti i år primärvårdsmottagningar runt om i Skåne. 50 av dem har genererat kritik av olika slag.
– Det är ingen speciell verksamhet som utmärker sig, men ofta handlar anmälningarna om försenade diagnoser, berättar Christina Karlsson, enhetschef på Ivo, med ansvar för bland annat primärvården.
Fem av alla ärendena ledde till ett initiativärende mot en verksamhet, tre mot hälso- och sjukvårdspersonal.

I Ivo:s senaste tillsynsrapport återkommer man till att det inom flera viktiga områden brister när det handlar om just samverkan. En stor risk finns när samverkan mellan olika vårdgivare är otillräcklig eller helt utebliven i samband med att en patient överförs mellan landsting tillbaka till sin hemkommun. Att en bra dokumentation och kommunikation följer med patienten är avgörande ur ett patient- och brukarperspektiv konstaterar Ivo.
– Det finns en risk för att information tappas bort när man växlar vårdform och där kan vi se att man tappar information på vägen, säger Christina Karlsson.

Till antalet anmälningarna från privatpersoner kommer anmälningar från vårdgivaren själv, så kallade Lex Maria-anmälningar, som under året varit 349 i Skåne. Vårdgivaren har då själv noterat och anmält brister i verksamheten.
Ytterligare en form av anmälningar hanteras av Ivo, Lex Sarah-anmälningarna, i år 179 stycken, som då rör brister som vård- och omsorgspersonal gjort till Ivo.

I rapporten baserad på tillsyn konstateras att många brister särskilt drabbar patienter som tillhör en riskgrupp som de allra mest sjuka äldre, personer med funktionsnedsättningar eller vuxna och barn som på annat sätt kan ha svårt att ta ansvar för sin vård.
– Om man inte själv kan föra sin talan och bevaka sina rättigheter är man självklart mer utsatt. Men vi kan ju inte påverka mer än det som hänvisas i hälso- och sjukvårdslagen och se till att följa upp våra tillsyner så att till exempel görs förändringar som bidrar till att man i framtiden arbetar och dra lärdom av det inträffade, säger Eva Hansson.

Lex Maria och Lex Sarah

Privatpersoner kan lämna in ett tips (även anonymt) eller anmäla ett klagomål.
Tipsen sammanställs och blir en del av underlaget vid kommande tillsyn. Bedöms tipset som mycket allvarligt eller akut skickas det direkt till berörd regional avdelning inom Ivo.
De klagomål som Ivo utreder avslutas med ett beslut.
Lex Maria, innebär att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
När vårdgivaren ska utreda det rapporterade för att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat.
Ett underlag för beslut om åtgärder ska hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna om de inte helt går att förhindra.
Lex Sarah, personal är skyldiga att rapportera missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Om ett missförhållande är allvarligt ska anmälan göras till Ivo.
8Källa: Ivo
Anmälningar som kommit in till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg rörande Skåne:
o 704 klagomål från privatpersoner har kommit in 2015. Under motsvarande period förra året var antalet 820
o 349 anmälningar enligt Lex Maria har gjorts.
179 anmälningar gjordes enligt Lex Sarah.
o Beslut med initiativärende som rör hälso- och sjukvårdspersonal:
3 efter klagomål från privatperson.
1 efter Lex Maria anmälan.
o Beslut med initiativärende mot verksamhet:
5 efter klagomål från privatperson.
15 efter Lex Mariaanmälan.
8 efter Lex Sarahanmälan.
Källa: IVO

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×