Daniel Hansson monterar ett stängsel mellan de båda spåren på stationen i Östra Grevie.
Pelle Staberg, Daniel Sarghi och Emil Karström förbereder plattsättningsarbetet på perrongen.
Projektchef Dan Lindstrand på Sveab har snart arbetat i ett år med de båda stationerna i Östra Grevie och Västra Ingelstad. I slutet av november är det dags för slutbesiktning. FOTO: CLAES HALL
Trafikverkets budget för att öppna Trelleborgsbanan för persontrafik ligger på 850 miljoner kronor.
Plattformarna med väderskydd i Östra Grevie är snart klara. De ligger en bit norr om det befintliga stationshuset.
Stationshuset i Östra Grevie ägs av en privatperson och är bostad sedan många år tillbaka.
Satsningen på pågatåg innebär också att det byggts flera nya vägar och järnvägsbroar. Infrastrukturen ser helt annorlunda ut och flera järnvägsövergångar har stängts.
Ett nytt spår har byggts vid stationen i Östra Grevie. I samband med grävningsarbetena hittades koksrester i marken.

Snart tar vi tåget till Trelleborg igen

ÖST­RA GRE­VIE Snart får gods­tågen säll­skap av pågatågen på Trel­le­borgs­ba­nan. En väl­kom­men, för ti­dig jul­klapp inte bara för alla som bor i Trel­le­borg utan även för dem som bor i de min­dre byarna och som i många år sett tågen rulla för­bi utan att stanna.

Ett tåg i halv­tim­men kommer att rulla ut från sta­tionen i Trel­le­borg un­der dag­tid med des­ti­na­tion Mal­mö. Längs vägen blir det stopp i Öst­ra Gre­vie, Väst­ra In­gel­stad, Svå­ger­torp, Hyl­lie, Tri­an­geln och Mal­mö C. I Trel­le­borg an­vänds det be­fint­liga sta­tions­huset me­dan Öst­ra Gre­vie och Väst­ra In­gel­stad får platt­formar med vä­der­skydd. De gam­la sta­tions­husen kommer inte att an­vändas. Ett ägs av Vel­linge kom­mun och ett är i pri­vat ägo.
Öpp­nan­det av Trel­le­borgs­ba­nan för per­son­tra­fik har in­ne­burit om­fat­tan­de väg- och bro­byg­gen i fram­för allt Väst­ra In­gel­stad och Öst­ra Gre­vie.
– Vi har byggt mer väg än järn­väg. Pro­jektet in­ne­bär myc­ket ny in­fra­struk­tur. Vi har byggt två nya järn­vägs­broar i Väst­ra In­gel­stad och två i Öst­ra Gre­vie där vi även byggt en väg­bro, be­rättar Jo­han Haagman, pro­jekt­le­da­re på Trafikverket.
– Rälsen fanns där se­dan ti­digare. Sat­sningen har ock­så krävt om­bygg­nader som är nöd­vän­diga när tra­fik­mängden ska öka men som inte re­se­närerna tänker på. Det rör sig bland an­nat om ökad sä­ker­het och en upp­gra­dering av kontaktledningsanläggningen på hela sträc­kan Lock­arp-Trel­le­borg.

In­vigningen äger rum den 12 de­cem­ber då det första tåget kommer att stanna först i Väst­ra In­gel­stad och se­dan i Öst­ra Gre­vie in­nan det är dags att rulla in i Trel­le­borg. Den 13 de­cem­ber ska tågen gå en­ligt tid­ta­bellen.
I Öst­ra Gre­vie och Väst­ra In­gel­stad ar­betar just nu ett 70-tal per­soner med att fär­dig­ställa ar­be­tena. I Öst­ra Gre­vie får pas­sa­ge­ra­rna gå på tågen en bit norr om det be­fint­liga sta­tions­huset. Här syns för­ar­be­tet till vad som ska bli två vänt­kurer. Stensättningsarbetena på per­rongen på­går för fullt.
– Mel­lan spåren bygger vi ett sta­ket, visar pro­jekt­chef Dan Lind­strand som ar­betar på Sveab som är hu­vud­ent­re­pre­nör för byg­get. Folk ska inte kun­na gena över spåren när de upp­täcker att de står på fel sida. Sta­ketet blir 200 me­ter långt och kommer att be­stå av stål­rib­bor.

Ned­an­för finns en ny väg un­der järn­vägen.
– Här blir det upp­ställ­nings­platser för bussar på var­de­ra si­dan. Den här vägen un­der heter Lönn­porten, fort­sätter Dan Lind­strand.
Läng­re ner ligger Toftporten. I dagarna stängs den sis­ta av järnvägsövergångarna. Ti­digare har två an­dra plan­kors­ningar stängts. De nya broarna och vägarna gör att des­sa inte be­hövs läng­re.

Nyhetsbrev

×