Foto: Creative Commons/Arkivbild

Rovfåglar stoppar vindkraft i Gunnarp

Vindkraftsplanerna har rört upp känslorna i Gunnarpsområdet, som ligger mellan Hörby och Linderöd, och många närboende har skickat in protestskrivelser till kommunen.
Från början handlade det om fyra vindkraftverk, men projektet omfattar numera bara två verk. Dessa verk får vart och ett en totalhöjd på 149 meter.

Trots protesterna från allmänheten beviljade kommunen bygglov för vindkraftverken i Gunnarp 2012, men beslutet överklagades och kommunen fick bakläxa av länsstyrelsen som skickade tillbaka ärendet för ny prövning.
Länsstyrelsen ställde samtidigt krav på att det skulle göras en inventering av förekomsten av fladdermöss och fåglar i det aktuella området, som är ett riksintresse för naturvård och präglas av ett småskaligt och flackt landskap med omväxlande skog och åkrar.

Nu har miljönämnden i Hörby haft frågan uppe, och beslutet blev att förbjuda Universal Power att gå vidare med projektet.
Man sätter därmed stopp för företagets planer på att uppföra två vindkraftverk på Gunnarp 1:3
Orsaken till förbudet är att rovfågelinventeringen visar att det sannolikt finns häckande bivråk i området. Även fladdermöss – bland annat den rödlistade arten Barbastell – har påträffats, vilket också anges som motiv för avslagsbeslutet.

– Förekomsten av bivråk tillsammans med att man hittat ovanliga fladdermöss kring Gunnarp ledde fram till att nämnden beslutade förbjuda bolaget att uppföra verken, säger Ida Persson, miljöchef i Hörby kommun.
Men det är inte säkert att sista ordet är sagt om Gunnarspverkens vara eller inte vara.
– Jag skulle tro att beslutet överklagas, säger Ida Persson.

I ett yttrande
skriver Universal Power att ”avsikten med vindkraftsetableringen givetvis inte är att döda eller störa varken fladdermöss eller fåglar”. Bolaget tycker att platsen för verken är väl vald.
– Risken föratt bivråk ska ta skada bedöms som minimal. Bivråk är inte utpekad som speciellt känslig för etablering av vindkraft, skriver Universal Power.
– Den planerade vindkraftsetableringen bedöms inte påverka populationen av fåglar negativt.

Något bo med bivråkar har inte hittats på platsen, men det betyder inte att det inte finns bivråk där, skriver kommunekologen Mikael Ulvholt på Hörby kommun.
– Vid inventeringen observerades spelande bivråk vid tre tillfällen från slutet av april. Säkra häckningar med bofynd är ovanliga och bivråksbon är generellt sett svåra att hitta, skriver Mikael Ulvholt i sitt yttrande.


Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×