Grannarna förlorade vindkraftsöverklagan

Redan i mitten av november 2012 valde miljö- och byggnadsnämnden att avslå en bygglovsansökan för ett gårdsverk på en fastighet i Näsby. Nämnden ansåg att det inte passade i området då det riskerade att skada den känsliga landskapsbilden.
Beslutet överklagades och länsstyrelsen ansåg att det fanns flera faktorer som talade för att gårdsverket skulle kunna byggas.
Byggnadsnämnden fick göra en ny prövning och eftersom länsstyrelsen inte ansåg att det fanns fog för avslag fick gårdsverket bygglov.
Beslutet uppskattades inte av grannarna till gården och de överklagade bygglovet.
En granne skriver i sina överklagan att de ifrågasätter hur någon får bygga ett gårdsverk och placera det på en så provocerande plats som i det här fallet. Gårdsverket ska placeras på den högsta punkten i ett öppet landskap med flera hus och gårdar runtomkring. Byggnadsnämnden har varit ute på platsen och fann den då som olämplig.
En annan granne skriver att gårdsverket kommer att påverka möjligheten för dem att sälja sin egen fastighet i framtiden. De är också oroade över att bullret från gårdverket kommer att störa.
Länsstyrelsen delar inte grannarnas oro utan pekar på att det planerade vindkraftverket är förenligt med den översiktsplan som finns för området. Eftersom det rör sig om ett gårdsverk får det betydligt mindre konsekvenser för omgivningen.
Länsstyrelsen skriver att med hänvisning till storlek och utformning så anser de inte att gårdsverket kommer att påverka landskapsbilden på ett sätt så att det inte kan godkännas. Därför har byggnadsnämnden haft fog för att bevilja bygglov.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×