Sverigedemokraten Stefan Borg och hans parti vill se en rejäl inventering av naturvärdena i kommunen. Det skulle ge bättre skydd åt känsliga miljöer som inte lämpar sig för vindkraftsbyggen

SD till attack mot
kraftlöst miljöskydd

I sin motion till kommunfullmäktige yrkar SD på att att naturvärdena i kommunen ska inventeras grundligt.
I Hörby finns unika naturvärden, påpekar man i motionen, och lyfter fram att Jordbruksverket gjort en grundlig inventering av markerna i Hörby.
Däremot har Hörby kommun inte gjort sitt jobb med att inventera flora och fauna för att visa vilka naturvärden som bör skyddas, menar man. Det är ett problem, menar SD.
”Där kommunen inte har gjort sitt jobb, där tar vindkraftsexploatörerna chansen”, skriver SD i motionen.
Sverigedemokraten Stefan Borg lyfter fram vindkraftsetableringarna som är på gång vid Fjällmossen, där fem verk kan byggas.
– Där finns naturvärden som är fantastiska och som man kan ana, men det är inte utrett ordentligt.
Att kommunen inte skulle ha gjort sitt jobb för att inventera naturvärden i kommunen håller inte miljöchefen Ida Persson med om.
– Det finns en grundinventering. Jag kan tycka att det är dags att uppdatera den, men grundinventeringen finns.
Inventeringen gjordes åren 1998 och 1999, uppger hon. Även om den har åtskilliga år på nacken så menar hon att den fortfarande fyller en funktion.
Ida Persson påpekar att man dessutom ger sig ut i markerna, som en komplettering, när man har ett aktuellt ärende.
Framväxten av naturvärden är en lång process som tar tid. Det är inte så troligt att det på den tid som gått plötsligt skulle ha vuxit fram nya områden med stora naturvärden, menar hon.
– Fanns det inga värden då så år det inte troligt att det finns det i dag heller.
Sverigedemokraten Stefan Borg håller inte med.
– Nej det gör jag inte. Jag menar att det hänt mycket på åsen sedan början av detta sekel.
Han lyfter fram sådant som han upplever som konkreta exempel på förändringar.
Bland annat att det finns fler tranor i området än då och att det finns betydligt fler våtmarker som i sin tur lockar till sig fler fåglar.
– Jag tycker att om det gått över 20 år sedan inventeringen, och man nu ska exploatera området, så måste man ha en aktuell undersökning av hela området, säger Stefan Borg.
Att det skulle vara fritt fram för exploatörer håller miljöchefen Ida Persson inte med om. I ansökningsprocessen vid en exploatering ställs krav på nya undersökningar av det aktuella området.
– Exploatören måste anlita en oberoende konsult som gör en inventering, säger Ida Persson.
Visst är det så, menar Stefan Persson. Men han är tveksam till den typen av förfarande.
– Det där är inventeringar som exploatören själv låter göra genom att de själva anlitar någon och som de själva betalar för.
– Det innebär att man inte kan vara 100 procent säker på att det sker på rätt sätt. Därför bör kommunen ligga i framkant och själv göra inventeringen av flora och fauna.
Den aktuella motionen innehåller flera delar. Som en del av motionen så yrkar SD även på att kommunen tar bort utkastet till det ”tematiska tillägget” till översiktsplanen från hemsidan.
Tillägget tas som intäkt av både kommunförvaltning och exploatörer för att placera vindkraftverk i känsliga områden. Det är ”ingenting mindre än en skandal”, skriver SD i motionen.
– Det är en politisk skandal. Kommunfullmäktige antog 2009 en vindkraftspolicy och den ska gälla.
Att lägga ut det tematiska tillägget ger sken av att det är politiskt förankrat, trots att det inte är det, påpekar Stefan Borg.
Han vet inte vilket stöd den aktuella motionen kommer få, men tror inte att de aktuella etableringarna kommer bli av.
– Jag tror inte det blir någon vindkraft på åsen. Det är inte politiskt genomförbart.


Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×