Glöm inte ro­mer­nas öde un­der För­in­tel­sen

Det bru­kar vara så. Den in­ter­na­tio­nel­la min­nes­da­gen hålls på års­da­gen av be­fri­el­sen av Ausch­witz, där i hu­vud­sak ju­dar mör­da­des, så det är kan­ske na­tur­ligt.
Men det finns an­led­ning att min­nas ock­så de and­ra grup­per som sys­te­ma­tiskt mör­da­des av na­zis­ter­na – homosexuella, ut­veck­lings­stör­da, men­tal­sju­ka och, inte minst, ro­mer.
Des­sa grup­per har inte lika star­ka or­ga­ni­sa­tio­ner som på­min­ner om sitt öde. An­ta­let ju­dar som mör­da­des över­steg ock­så vida de and­ra grup­per­na.
Men det ur­säk­tar inte att ex­em­pel­vis folk­mor­det på ro­mer så ofta glöms bort – el­ler med­ve­tet för­tigs.
Ett så­dant ex­em­pel är in­ter­ner­ings­läg­ret Lety i Tjec­ki­en. Där fängs­la­des ro­mer från 1942 till krigs­slu­tet. Näs­tan alla ro­mer i då­va­ran­de Tjec­ko­slo­va­ki­en mör­da­des där och i and­ra lä­ger.Kom­mu­nist­re­gi­men i Tjec­ko­slo­va­ki­en var inte in­tres­se­rad av att un­der­sö­ka vad som verk­li­gen hänt där. Tvärt­om var det be­kvä­ma­re – även för se­na­re, de­mo­kra­tis­ka re­ger­ing­ar – att skyl­la allt på tys­kar­na utan att för­sö­ka göra upp med den egna skul­den.
Där läg­ret fanns lig­ger nu en stor­ska­lig gris­farm. Det min­nes­mär­ke som sent om­si­der har satts upp finns i när­he­ten men inte ex­akt där för­in­tel­se­läg­ret låg.
Det är knap­past nå­gon slump att just ro­mer­nas öde för­tigs och glöms, men det är en skam för Eu­ro­pa.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×