Kommunekologen i Hörby

Hårt motstånd mot vindkraft

– Det har kommit in väldigt många yttranden. Till 98 procent rör det sig om standardyttranden, som alla ser likadana ut, säger Mattias Hansson, nämndssekreterare på miljökontoret i Hörby.
Bland remissvaren finns bland annat en skrivelse från Hörbys kommunekolog Mikael Ulvholt, som bestämt avråder kommunen från att säga ja till vindkraft i Ormastorp.

Orsaken är att det har hittats bivråk bara 1,2 kilometer från den plats där verken föreslås byggas.
– Det är olämpligt med vindkraftverk med hänsyn till att det finns häckande bivråk i närheten, säger Mikael Ulvholt.
Beståndet av bivråk i Sverige har halverats de senaste årtiondena och arten är rödlistad.

– Bivråken rör sig över stora ytor. Det är en sällsynt häckfågel och man brukar ha tre kilometers skyddsavstånd från häckningsplatserna som riktlinje, fortsätter Mikael Ulvholt.
Kristianstads kommun kräver också att vindkraftsprojektet stoppas. Kristianstad har tidigare sagt nej till en tänkt vindkraftsexploatering på sin sida kommungränsen, bara 4,4 kilometer från Ormastorp.

– En vindkraftsetablering i det aktuella området riskerar att innebära en negativ påverkan på såväl de höga ornitologiska värdena som områdets värde för rekreation och friluftsliv, skriver Kristianstads kommun i sitt yttrande.
Föreningen Bevara Linderödsåsen anser att området kring Hörbys mellanbygd är överetablerat vad gäller vindkraft och man säger bestämt nej till vindkraftsplanerna i Ormastorp.

– Behovet av att skydda tystnad och orörd natur borde väga tyngre än den eventuella miljövinst som verk innebär. Det borde även väga tyngre än några få personers vinstintressen, skriver Christina Windisch, vice ordförande i Bevara Linderödsåsen.
I floden av yttranden finns även synpunkter från flera verksamhetsutövare på Linderödsåsen.
Eva Grip, projektledare för landsbygdsutvecklingsprojektet Hotspot Kölleröd vill slå vakt om den unika naturen.
– Det ges bra förutsättningar för kraftigt ökande turism i området. Hållbar och långsiktig. Jag ser etableringen av vindkraft här med alla ingrepp och störningar som rörelse i helt motsatt riktning, framhåller Eva Grip.
Hennes skepsis delas av Helena N Olofsson på Högalunds Kulturvandring i Skäpperöd.

– Vi har ett sagolikt vacker landskap, ett tusenårigt kulturlandskap. Dessutom har vi tystnaden. Vindkraft skadar hela området. Det som är vår stora tillgång tas ifrån oss, skriver Helena N Olofsson.
Ärendet om vindkraftsparken kommer upp i miljönämnden och byggnadsnämnden under våren.


Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×