Utsikt från fågeltornet på Fjällmossen. Foto: Jonas Karlsson
Male black grouse sit atop tree branches in a field near the village of Kamenka

Vindkraftverk kan bli slutet för orrarna

Skånskan kunde i mellandagarna avslöja att Västanby Kraft AB och Ormarstorps Vind planerar att uppföra totalt fem vindkraftverk i känslig natur, bara en kilometer från Fjällmossen i Hörby kommuns östra utkanter.
Det har fått Ringsjöbygdens Fågelskådare att agera blixtsnabbt.
– Området som ska exploateras omges i öster och väster av två stora naturvårdsområden av riksintresse. Vi befarar att naturvärdena som kännetecknar denna del av Linderödsåsen, och som är centrerade kring Fjällmossen, kommer att lida stor skada av 150 meter höga vindkraftverk, skriver Ringsjöbygdens

Fågelskådare, som jobbar över hela Mellanskåne, i ett yttrande till kommunen.
Föreningen kräver att Hörby kommun gör en noggrann utredning om naturen och fågellivet innan några beslut fattas.
– Det vore hänsynslöst och ansvarslöst om kommunen inte ställer krav på att först genomföra ingående och fullständiga inventeringar av den fauna som riskerar att gå förlorad för all framtid på grund av felplacerad vindkraft och kortsiktiga vinstintressen.

Enligt rapporter, som Ringsjöbygdens Fågelskådare hänvisar till, finns det bland annat bivråk, fiskgjuse, morkulla, nattskärra och sångsvan som häckar i området.
– Många arter är skyddsvärda eller rödlistade. Att denna artrikedom inte skulle bli allvarligt hämmad av uppförandet av flera enorm vindrotorer i Ormastorp och Fjällmossens omedelbara närhet torde vara uteslutet.
Fågelskådarna ägnar ett särskilt avsnitt i yttrandet åt orrarna, som har sin sydligaste population i Sverige just på Fjällmossen.
Orrspelet på Fjällmossen är vida känt och lockar turister från hela norra Europa, men antalet orrar har minskat på senare år.
– En ökande rävstam har föreslagits som tänkbar orsak. Då menar vi att det måste utredas vilken effekt vindkraft har på rävstammen. Kan det garanteras att vindkraften inte gynnar predatorer? Att skadade och döda fåglar och fladdermöss som träffats av kraftverkens vingar inte leder till en ökning av rävstammen eller andra predatorer?

Föreningen varnar för att orrstammen på platsen kan komma att dö ut helt om inget görs.
– Att beståndet är minskande och nära ett försvinnande anser vi gör det särskilt angeläget att utreda vad som hotar orrarnas framtid i området.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×