Spe­la inte ha­sard med pen­sio­ner­na

Den har sin grund i fem­par­ti­över­ens­kom­mel­sen om ett nytt pen­sions­sy­stem när det vi­sa­de sig att ATP-sy­ste­met inte var lång­sik­tigt håll­bart. Den har hål­lit över fle­ra re­ger­ings­skif­ten, och så­väl pen­sions­sy­ste­met i sig som att den byg­ger på en så bred upp­gö­rel­se har väckt be­und­ran in­ter­na­tio­nellt.
Att Mil­jö­par­ti­et nu tryc­ker på sin re­ger­ings­kol­le­ga för att få kom­ma med i pen­sions­grup­pen hand­lar om makt och po­si­tion. För att bli er­känt som rik­tigt re­ge- r­ings­dug­ligt tyc­ker MP att par­ti­et bör vara med bland de and­ra par­ti­er som ta­git re­ger­ings­an­svar, allt­så de fem par­ti­er­na (S, M, C, FP och KD) i pen­sions­grup­pen.
Al­li­ans­par­ti­er­na vill dock inte ha med MP. De li­tar inte på MP:s ver­ba­la an­slut­ning till uppgörelsen. MP vill ju vare sig ha eko­no­misk till­växt, höja pen­sions­ål­dern el­ler att män­ni­skor ar­be­tar mer för att få hög­re pen­sion.


Och när var­je par­ti i pen­sions­grup­pen har ve­to­rätt mot alla för­änd­ring­ar blir ett yt­ter­li­ga­re par­ti som inte står för rik­tigt sam­ma vär­der­ing­ar ett hot mot håll­fast­he­ten i över­ens­kom­mel­sen.
Där­för är det klokt att hål­la MP utan­för pen­sions­grup­pen. Låt gär­na en mil­jö­par­tist vara adjungerad på mö­te­na, men spe­la in­tet ha­sard med fram­ti­dens pen­sio­ner ge­nom att för­änd­ra pen­sions­grup­pens sam­man­sätt­ning.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×