Jobb, klimat, mångfald och välfärd

Opinion

Vi vill att Skåne ska få ta på sig ledartröjan i Europa. För att nå dit måste regionen möta sina tre främsta utmaningar: skapa rätt verktyg för att nå våra regionala miljömål fram till år 2020, minska ungdomsarbetslösheten och reducera samhällsklyftorna

Den nuvarande synen på regional tillväxt är inte förenlig med skapandet av en hållbar region. Region Skåne är utvecklingsansvarig och kan därför inte fortsätta att ha som övergripande och särställt utvecklingsmått tillväxtens ökning i form av bruttoregionprodukten (BRP). Regionen måste vara ledande inom användningen av andra välfärdsmått, som verkligen ser till Skånes hela utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta skulle balansera vikten av den ekonomiska tillväxten. Om Region Skåne menar allvar med hållbarhet skall inte BRP vara det enda måttet. Det kan inte leda till ett verkligt hållbart Skåne, som fokuserar på att minska socioekonomiska skillnaderna, ungdomsarbetslösheten och klara av miljömålen.

För att klara dessa tre utmaningar i Skåne så ser vi att det krävs tre tydliga strategiska beslut den kommande mandatperioden i Regionen.
1. Införandet av ett regionalt klimatpolitiskt ramverk som skall vara lika centralt som de ekonomiska ramverken för Region Skåne och de Skånska kommunerna. Detta kräver en gemensam uppgörelse i Skåne. Detta ramverk skulle placera Skåne som nationellt ledande när det gäller klimatarbete och skapa nya hållbara jobb. Skåne skulle fungera som ett regionalt föredöme i Europa.
Naturens ramar är grunden för allas vår utveckling och denna insikt måste visa sig i de politiska besluten. Ett antagande av ett Skånskt klimatpolitiskt ramverk skulle fungera som en tydlig vägvisare. Hela Skåne skulle kunna bli mer hållbart ur alla aspekter. Region Skåne skulle riktas mot att stärka satsningarna inom kollektivtrafiken och slopa tanken att prioritera byggandet av motorvägar.
2. Införandet av en Skånsk regional jobbkommission som samlar arbetet kring arbetsmarknaden i Skåne. Idag är arbetet med att möta den höga ungdomsarbetslösheten fortfarande alltför osäkert och projektstyrt i Skåne. Vi anser att det vore både mer produktivt och kostnadseffektivt att flytta delar av arbetsmarknadsansvaret från stat till region för att bättre kunna anpassa arbetsmarknadspolitiken till de skånska förutsättningarna. I väntan på detta realiseras vill vi att Region Skåne skall ta ett större ansvar och ta initiativ och göra mer för arbetslösa ungdomar. Att regionen kan bära en viktig roll har visats exempelvis i nordöstra Skåne, som haft gott resultat med att hjälpa unga till arbete. Det klimatpolitiska regelverket kommer även det att sätta fokus på de nya jobb som vi vet kan skapas inom det miljödrivna näringslivet.
3. En Skånekommission. Majoriteten i Malmö har under denna mandatperiod varit modig och genom Malmökommissions arbete tydligt visat Malmös behov av en socialt hållbar omställning. Vi ser idag en dramatisk ökning av sociala skillnader i Skåne och menar därför att det här arbetet bör införas även på regional nivå. Det krävs tydliga förslag på insatser som Region Skåne behöver göra för att minska de socioekonomiska klyftorna, få en samlad feministisk politik, öka mångfalden i Skåne och införa barnkonventionen. Till det arbete som gjorts inom Malmö vill vi gröna addera ett genomgående antirasistiskt arbete till en Skånekommission. Valresultatet i Europaparlamentsvalet visar tydligt på nödvändigheten av detta.

Ovanstående tre målområden kommer att vara hörnstenar i kommande budgetdiskussioner om vi sitter vid bordet. Vi ser miljömålen, arbetslösheten och de ökande samhällsklyftorna som regionens stora utmaningar och för möta dessa kommer det att krävas flera beslut. Beslut vilka blir helt avgörande för Skånes utveckling. Vi är medvetna om att detta kräver resurser och ser inte skattens storlek som ett mål i sig utan ett medel för att tillåta Skåne fokusera på jobb, klimat, mångfald och en stark välfärd.

Dagens fråga

Ska du följa det kungliga dopet av prins Nicolas?

Loading ... Loading ...
×