Bra el­ler då­ligt med fler par­ti­le­dar­de­bat­ter?

Fler chan­ser för väl­ja­re att få höra vad de oli­ka par­ti­er­na står för bor­de i och för sig vara bra. Det­ta ger dess­utom möj­lig­he­ter för par­ti­le­dar­na att åt­min­sto­ne göra en de­batt rik­tigt bra och där­med mins­ka pres­sen på att vara som bäst vid ett enda till­fäl­le.

Det­ta val­år kom­mer par­ti­le­dar­de­bat­ter­na bli fle­ra och åsik­ter­na går isär om det är bra el­ler då­ligt. Me­die­ka­na­ler­na me­nar att kon­kur­ren­sen är bra och att det­ta bara pep­par dem att göra sina pro­gram­upp­lägg bätt­re. Men en av de som är skep­tisk till nyt­tan med fler de­bat­ter är stats­ve­tar­pro­fes­sorn Pe­ter Esai­as­son. Han me­nar att kvan­ti­tet i det­ta fall är säm­re. För att ska­pa den rät­ta käns­lan runt de­bat­ten och för att få en stör­re mas­sa att se och pra­ta om de­bat­ten så är fär­re bätt­re, vil­ket han ock­så me­nar är att fö­re­dra för de­mo­kra­tin.

Jag för­står hur Pe­ter Esai­as­son tän­ker och jag tror han får rätt om det vi­sar sig att alla ka­na­ler gör allt för lik­rik­ta­de de­bat­ter. Lyc­kas de där­emot ut­for­ma sina upp­lägg så att väl­jar­na får svar på fler frå­gor och bätt­re för­står vad det är par­ti­er­na vill, då har man lyc­kats. Blir det där­emot så att vi får se och höra fle­ra par­ti­le­dar­de­bat­ter där frå­gor­na var­ken blir hac­ka­de el­ler mal­da, då gör man både tit­tar­na och de­mo­kra­tin en otjänst.

Mitt ­råd för att höja kva­li­te­ten på kvan­ti­te­ten är djup­dy­ka i fär­re frå­gor istäl­let för att för­sö­ka hinna med allt. För­hopp­nings­vis ger det fler ut­rops­tec­ken än frå­ge­tec­ken. 

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×