Eli­sa­beth Thand Ring­qvist vill för­dju­pa ana­ly­sen .Foto: TT

Vil­ken vinst är bäst?

 Fö­re­tag som leds av kvin­nor har en ge­nom­snitt­lig vinst­mar­gi­nal på 7 pro­cent, me­dan de som leds av män har 8,4 pro­cent. Re­sul­ta­tet har över­ras­kat Fö­re­ta­gar­nas vd Eli­sa­beth Thand Ring­qvist som trott att kvin­nors ofta stör­re för­sik­tig­het skul­le kun­na ge en bätt­re vinst­mar­gi­nal, men istäl­let vi­sar det sig att ett mind­re risk­ta­gan­de ge­ne­rellt ger mind­re vinst.

Fö­re­ta­gar­nas syf­te med att pre­sen­te­ra sin un­der­sök­ning är inte att visa på att kvin­nor som vd kan leda till mind­re vinst, där­emot ef­ter­frå­gar de en bre­da­re dis­kus­sion om or­sak och ver­kan så att sam­häl­let ge­nom kun­skap kan bi­dra till jäm­ställd­het i när­ings­li­vet.

Eli­sa­beth Thand Ring­qvist tror själv att ett par an­led­ning­ar till att det ser ut som det gör är att kvin­nor of­ta­re har svå­ra­re att ta be­talt vil­ket på­ver­kar vinst­mar­gi­na­len, hon tror ock­så att det kan hand­la om att män och kvin­nor be­möts oli­ka när af­fä­rer ska för­hand­las. Men des­sa för­klar­ing­ar är bara en del av sva­ret och hon ef­ter­ly­ser där­för en för­dju­pad dis­kus­sion för att se till att kvin­nors fö­re­tag ska kun­na bli lika lön­sam­ma som mäns.

Fö­re­ta­gar­nas vd är rätt ute. För att kom­ma nå­gon­stans med jäm­ställd­he­ten i när­ings­li­vet räc­ker det inte med att fast­na i dis­kus­sio­nen om an­ta­let kvin­nor på le­dan­de po­si­tio­ner, det hand­lar om att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att ge kvin­nor stör­re eko­no­misk makt.

Den sto­ra ana­ly­sen och djup­dyk­ning­en får där­emot inte en­bart fo­ku­se­ra på den kort­sik­ti­ga vins­ten. Frå­gor som Fö­re­ta­gar­nas un­der­sök­ning ock­så väc­ker är näm­li­gen vil­ka fö­re­tag som hål­ler i läng­den; de med snabb och stor vinst el­ler de med li­ten men läng­re vinstavkastning? Sva­ret på den frå­gan är in­tres­sant om det skul­le visa sig att för­sik­tig­he­ten lik­väl är det of­tast klo­ka va­let.

Dagens fråga

Intresset för vinylskivor ökar. Saknar du dem?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×