Schwei­ziskt re­sul­tat kan få fler att rös­ta

Väl­stån­det har dess­utom ökat mer se­dan Schwe­iz fick till­gång till EU:s inre mark­nad som in­klu­de­rar den fria rör­lig­he­ten. Trots det­ta rös­ta­de allt­så en knapp ma­jo­ri­tet av Schwei­zar­na för att be­grän­sa in­vand­ring­en från EU, vil­ket nu kan om­kull­kas­ta alla and­ra de­lar av till­gång­en till EU:s inre mark­nad. Kon­se­kven­ser är att vän­ta.
Vad den seg­ran­de si­dan nu hop­pas på är bland an­nat att hus­pri­ser­na ska hål­las nere när kon­kur­ren­sen om bo­stä­der blir mind­re. De hop­pas ock­så på att fler jobb ska bli le­di­ga för den in­föd­da be­folk­ning­en. Men den be­räk­ning­en är väl en­kel. När fö­re­ta­gen be­grän­sas av en mins­kad re­kry­ter­ings­bas för den kom­pe­tens de sö­ker kan det ock­så in­ne­bä­ra att de väl­jer att flyt­ta sin verk­sam­het för att åter om­fat­tas av EU:s fria mark­nad.


Ska man se nå­got po­si­tivt i ut­gång­en av va­let i Schwe­iz kan det vara att val­del­ta­gan­det i vå­rens Europaparlamentsval kan kom­ma att öka. Frå­gan om den fria rör­lig­he­ten är en frå­ga som en­ga­ge­rar hö­ger­po­pu­lis­tis­ka par­ti­er i fler län­der och om soffligare som till­hör det­ta lä­ger be­ger sig till val­ur­nor­na kan det mo­ti­vera även åsikts­mot­stån­da­re att läm­na soff­loc­ket. Hög­re val­del­ta­gan­de och ett ökat en­ga­ge­mang för EU är ju nå­got som bru­kar ef­ter­frå­gas, men frå­gan för en­ga­ge­mang­et hade man tro­li­gen hop­pats skul­le vara en an­nan än att stop­pa rör­lig­he­ten.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×