Misslyckad forskning om kriminellas rehab

Den 37-åri­ge man­nen ar­be­ta­de un­der någ­ra år som verk­sam­hets­an­sva­rig inom ett så kal­lat ut­sluss­nings­bo­en­de i Skåne.
I ar­be­tet sam­ar­be­ta­de man­nen med kri­mi­nal­vår­den och fle­ra skåns­ka kom­mu­ner.
Han var även in­vol­ve­rad i ett om­skri­vet forsk­nings­pro­jekt.
Un­der som­ma­ren 2012 upp­stod en kon­flikt mel­lan 37-år­ing­en och äga­ren till ut­sluss­nings­bo­en­det. Kon­flik­ten led­de till att man­nen blev upp­sagd.
Ef­ter det rå­ka­de bo­en­det ut för om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se och in­brott. Äga­ren miss­tänk­te att 37-år­ing­en låg bak­om, men det kun­de inte be­vi­sas.
I slu­tet av 2012 la­des verk­sam­he­ten ner och forskningsprojektet vilandeförklarades.
I mit­ten av mars 2013 ring­de en kvinn­lig ti­di­ga­re an­ställd vid bo­en­det till po­li­sen.
Hon be­rät­ta­de att 37-år­ing­en – tilli­ka hen­nes före det­ta ar­bets­kam­rat – ringt hen­ne och ho­tat spränga hen­nes lä­gen­het samt hen­nes fa­milj.


Po­li­sen grep 37-år­ing­en och vid hus­rann­sa­kan i hans lä­gen­het på­träf­fa­des, am­mu­ni­tion, nar­ko­ti­ka och dop­nings­me­del.
Men 37-år­ing­en släpp­tes på fri fot ef­ter för­hör och nat­ten till den 22 sep­tem­ber i år kom han kö­ran­de på en mo­ped i cen­tra­la Mal­mö.
En po­lis­pa­trull såg man­nen och no­te­ra­de att han kör­de utan hjälm. Pa­trul­len stop­pa­de mo­pe­den och märk­te di­rekt att 37-år­ing­en upp­träd­de myc­ket ner­vöst.
De be­slu­ta­de sig för att vi­si­te­ra man­nen och kon­trol­le­ra­de då en väs­ka man­nen hade på mo­pe­den.
I väs­kan låg ett skarp­lad­dat ha­gel­ge­vär samt yt­ter­li­ga­re pa­tro­ner.
Vid vi­si­ta­tio­nen fram­kom även att 37-år­ing­en bar skydds­väst.
Han greps, an­hölls och häk­ta­des någ­ra da­gar se­na­re.
På tis­da­gen döm­des den 37-åri­ge man­nen för ola­ga hot, nar­ko­ti­ka­brott, dop­nings­brott, va­pen­brott och grovt va­pen­brott.
På­följ­den be­stäm­des till fäng­el­se i åtta må­na­der. Dess­utom skall han be­ta­la 6 200 kro­nor i ska­de­stånd till sin före det­ta kvinn­li­ga ar­bets­kam­rat.
37-år­ing­en fö­re­kom­mer se­dan ti­di­ga­re un­der 13 av­snitt i be­last­nings­re­gist­ret.

Dagens fråga

Åt du våfflor på våffeldagen?

Loading ... Loading ...
×